Протокол № 59 от 20.09.2011

Размер на шрифта: A A A

 
Решениe № 1310 от 20.09.2011  126.77 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"

Решениe № 1311 от 20.09.2011  128.89 KB  относно: Присъждане на наградата „Стара Загора"

Решениe № 1312 от 20.09.2011  150.13 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, раздел втори ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – второ четене
Приложение №8 „Цени на обекти над 20 кв.м., изградени по член 120 от ПП на ЗТСУ /отм./ в зависимост от зоната, в която попадат.

Решениe № 1313 от 20.09.2011  132.24 KB  относно: Приемане на доработена „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 - 2015 год."

Решениe № 1314 от 20.09.2011  127.50 KB  относно: Отчет за дейността на Наблюдателната комисия за мандат 2007-2011 година.

Решениe № 1315 от 20.09.2011  131.52 KB  относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл.6, съгласно решения №1065 и 1066 от Протокол № 52/17.02.2011г. на Общински съвет

Решениe № 1316 от 20.09.2011  129.52 KB относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ в Община Стара Загора за периода 2012-2015 година.

Решениe № 1317 от 20.09.2011  138.17 KB относно: Продажба на общински поземлен с идент.№ 70202.501.274(УПИ VІ274, кв. 21 по ПУП на с.Сулица общ Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решениe № 1318 от 20.09.2011  137.18 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имотVІІІ89 кв.47 по плана на с.Богомилово общ Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решениe № 1319 от 20.09.2011  137.25 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІ225 кв.13 по плана на с.Арнаутито общ.Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решениe № 1320 от 20.09.2011  152.95 KB  относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора

Решениe № 1321 от 20.09.2011  144.17 KB  относно: Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към двуетажна жилищна сграда със сутерен за разширение на жилище и ОСД в имот с идент.№ 68850.512.665 (УПИ Хгонс кв.47"Лозенец" по ПУП на гр.Стара Загора)

Решениe № 1322 от 20.09.2011  136.33 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в имот идент.№ 68970.502.91 (УПИ VІІІ91 в кв.19 по плана на с.Старозагорски бани общ.Ст.Загора)

Решениe № 1323 от 20.09.2011  135.18 KB  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета" с. Козаревец върху имот - общинска собственост

Решениe № 1324 от 20.09.2011  137.43 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост „Кафе аперитив" находящ се на бул."Руски" № 27 гр. Стара Загора.

Решениe № 1325 от 20.09.2011  133.07 KB относно: Поставяне на монументално-декоративен елемент със закрепена на него възпоменателна плоча във връзка с предстоящите чествания на закритите 8-ма пехотна Тунджанска дивизия, а по-късно и 2-ра мотострелкова дивизия и подразделенията й.

Решениe № 1326 от 20.09.2011  134.58 KB  относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство.

Решениe № 1327 от 20.09.2011  138.62 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 044001 в местността „Орлов връх", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Ново село – собственост на Лидия Желязкова Николова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решениe № 1328 от 20.09.2011  138.91 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.114.32 по кадастралната карта в местността „Апти тарла", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „Диамант 6" ЕООД гр.Раднево, представлявано от Васил Тодоров Василев, ЕИК 123638753. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Търговско складова база за промишлени стоки".

Решениe № 1329 от 20.09.2011  138.80 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.114.33 по кадастралната карта в местността „Апти тарла", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „Диамант 6" ЕООД гр.Раднево, представлявано от Васил Тодоров Василев, ЕИК 123638753. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Търговско складова база за промишлени стоки".

Решениe № 1330 от 20.09.2011  144.27 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на разпределителен газопровод – І вариант – за «Месопреработвателно предприятие – КЕН» и други консуматори в индустриална и складова зона «Голиш» – западна част – на територията на гр. Стара Загора и газопроводни отклонения до консуматори в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора: 1.До ПИ № 037030 – собственост на ЕТ «Минка Генова»; 2.До ПИ № 037031 – собственост на «Космополис» ООД; 3.До ПИ № 037018 – собственост на «Фулда – България» ООД, преминаващи през поземлени имоти в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора – с номера № 000592, № 000599, № 000601, № 000602, № 000919, № 000921 – представляващи полски пътища (общинска публична собственост); № 000920 – представляващ ведомствен път (общинска публична собственост); № 000594, № 000596, № 000611 – представляващи канали (общинска публична собственост); № 000590 – представляващ дере (общинска публична собственост) и № 000552 – представляващ път І клас (държавна публична собственост, за който при подаване на заявление за съгласуване и одобряване на технически проект е необходимо да се представи заповед по чл.193, ал.4 от ЗУТ съгласно предварително съгласие на Областен управител № 70-00-933/ 16.06.2011 год.)

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали