Протокол № 57 от 28.07.2011

Размер на шрифта: A A A


Решение № 1250 от 28.07.2011  130.02 KB относно: Приемане на Декларация относно Изопачаване на историческата действителност и обидни изказвания по адрес на Митрополит Методий Кусев от Председателя на „Шалом" Максим Бенвенисти.

Решение № 1251 от 28.07.2011  130.31 KB относно: Приемане на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - първо четене.

Решение № 1252 от 28.07.2011  132.53 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - второ четене.

Решение № 1253 от 28.07.2011  370.46 KB  относно: Промяна в инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2011 година.

Решение № 1254 от 28.07.2011  223.05 KB  относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически стола и 15 павилиона от общинското дружество "Ученическо хранене" ЕООД

Решение № 1255 от 28.07.2011  131.84 KB  относно: Предоставяне безвъзмездно на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения" ЕООД на специален товарен автомобил „ИВЕКО" МЛ120Е18

Решение № 1256 от 28.07.2011  131.90 KB относно:  Безвъзмездно предоставяне на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. «Столетов» 60, ет.1

Решение № 1257 от 28.07.2011  134.09 KB  относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост. 

Решение № 1258 от 28.07.2011  132.58 KB  относно: Поставяне монумент на православен кръст

Решение № 1259 от 28.07.2011  139.10 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 43, „Голиш", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост 

Решение № 1260 от 28.07.2011  332.32 KB относно: Удължаване срока на договорите, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи ce нa територията на гр. Стара Загора.

Решение № 1261 от 28.07.2011  148.79 KB  относно: Промяна за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, , раздел втори ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
Приложение №8 „Цени на обекти над 20 кв.м., изградени по член 120 от ПП на ЗТСУ /отм./ в зависимост от зоната, в която попадат.

Решение № 1262 от 28.07.2011  131.55 KB относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2011 год. 

точка 14 199.06 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1263 от 28.07.2011  138.29 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти публична общинска собственост „БЮФЕТ АРТИСТИ" и „БЮФЕТ ПУБЛИКА" представляващи част от сградата на Опера – Стара Загора.

Решение № 1264 от 28.07.2011  135.70 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от обект публична общинска собственост в сградата на „Дом на инвалида" Стара Загора.

Решение № 1265 от 28.07.2011  132.53 KB относно:  Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост в с. Змеево. 

Решение № 1266 от 28.07.2011  174.67 KB относно:  Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2011 / 2012 г.

Решение № 1267 от 28.07.2011  248.17 KB  относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2011/ 2012 година в Община Стара Загора

Решение № 1268 от 28.07.2011  146.59 KB  относно: Промяна регулацията между УПИ VII3555 и УПИ V3554 в кв. 8301 по плана на гр. Стара Загора и доброволна делба между ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА и „ЕФИР" ЕООД

 
Решение № 1269 от 28.07.2011  139.59 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 70202.501.277 (УПИ ІХ-277, кв.21 с.Сулица по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
Решение № 1270 от 28.07.2011  139.58 KB  относно: Обявяване на УПИ ХVІІІ-298,магазин в кв.16 по плана на с.Колена за частна общинска собственост и продажба на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
Решение № 1271 от 28.07.2011  134.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в имот № 001038 в землището на с. Преславен
 
Решение № 1272 от 28.07.2011  143.16 KB  относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ ІІЖС и ПГ, кв. 48 по плана на гр. Стара Загора
 
Решение № 1273 от 28.07.2011  138.30 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж към 2броя магазини в имот с идент.№ 68850.505.305 (УПИ І кв.186 по ПУП на гр.Стара Загора)
 
Решение № 1274 от 28.07.2011  138.23 KB  относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. 37 по плана на с. Казанка, Община Стара Загора
 
Решение № 1275 от 28.07.2011  135.50 KB  относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящи се в кв.2 по плана на с. Казанка, Община Стара Загора
 
Решение № 1276 от 28.07.2011  140.66 KB  относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. 1 по плана на с. Елхово, Община Стара Загора
 
Решение № 1277 от 28.07.2011  141.96 KB  относно: Продажба на гаражи - частна общинска собственост находящ се в гр. Стара Загора кв. „Три чучура – север" бл. № 62,гараж № 7 и гараж № 9
 
Решение № 1278 от 28.07.2011  138.90 KB  относно: Продажба на гараж - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора кв. „Три чучура – север" бл. № 63, гараж № 1
 
Решение № 1279 от 28.07.2011  135.10 KB относно: Продажба на гараж - частна общинска собственост находящ се в гр. Стара Загора ул. „Августа Траяна „ № 52
 
Решение № 1280 от 28.07.2011  153.00 KB  относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора
 
Решение № 1281 от 28.07.2011  136.33 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Имот № 254.92 Местност „Бойчо Бунар" землище Стара Загора
 
Решение № 1282 от 28.07.2011  137.15 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в имот идент.№ 68850.501.795 (УПИ ІІІ12107 в кв.667"а"Железник по плана на гр.Ст.Загора)
 
Решение № 1283 от 28.07.2011  138.40 KB  относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост: имот № 017009 и № 017012 в землището на с. Ново село, Община Стара Загора
 
Решение № 1284 от 28.07.2011  135.59 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 088045 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора
 
Решение № 1285 от 28.07.2011  136.25 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот с идентификатор № 70202.142.1 в землището на с. Сулица, Община Стара Загора
 
Решение № 1286 от 28.07.2011  135.67 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 000109 в землището на с. Руманя, Община Стара Загора

Решение № 1287 от 28.07.2011  136.79 KB  относно:Продажба на имот – частна общинска собственост № 175023 в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора 
 
Решение № 1288 от 28.07.2011  137.29 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост - УПИ VIII, кв. 26 в с. Дълбоки, Община Стара Загора
 
Решение № 1289 от 28.07.2011  138.54 KB  относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен №68850.503.297 (УПИ ІІ3297, кв.6801 по ПУП на гр.Ст.Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
 
Решение № 1290 от 28.07.2011  137.74 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.514.540 - частна общинска собственост (УПИ ХI 540 в кв. 43б по ПУП на гр. Стара Загора)
 
Решение № 1291 от 28.07.2011  136.22 KB относно: Продажба чрез търг на превозни средства, собственост на Община Стара Загора
 
Решение № 1292 от 28.07.2011  136.63 KB  относно: Кандидатстване по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013
 
Решение № 1293 от 28.07.2011  129.70 KB  относно: Допълване състава на Общински съвет по наркотични вещества, на база Решение на Общинския съвет по наркотични вещества
 
Решение № 1294 от 26.01.2012  143.54 KB  относно: Съгласуване на актуализиран годишен план за 2011 година и актуализиран стратегически план за периода 2011 – 2013 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора
 
Решение № 1295 от 28.07.2011  128.04 KB  относно: Анализ за дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора за периода 1 януари 2011 г. – 30 юни 2011 г.
 
точка 48 201.51 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари-юни 2011г. 
 
Решение № 1296 от 28.07.2011  322.22 KB  относно: Приемане на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - второ четене. 
 
Решение № 1297 от 28.07.2011  141.59 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 61, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Иван Георгиев Иванов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решениe № 1298 от 28.07.2011  141.24 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – подземно положен кабел НН за захранване на обект: »Жилищни сгради» в поземлен имот с кадастрален № 009044 в местността "Балаклийски път", землище с.Лясково, собственост на Ангелина Банкова Митева, Желязко Димитров Димитров и Красимир Георгиев Динков – минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000188 – представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 505(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ) – представляващ полски път – общинска публична собственост.
 
Решениe № 1299 от 28.07.2011  142.93 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 016037 в местността „Герена", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Калитиново, общ.Стара Загора – собственост на ЕТ„Слава – Радослав Христов", с.Жълтуша, общ.Ардино представлявано от Радослав Ангелов Христов, ЕИК 108025832. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно средно, за изграждане на обект: „Спомагателни сгради и съоръжения към оранжерии за производство на селскостопанска продукция".
 
Решениe № 1300 от 28.07.2011  139.12 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 021012 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпарец – собственост на Господин Стоянов Чакалов от гр.София и Тодор Петров Тодоров от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищни сгради".
 
Решениe № 1301 от 28.07.2011  139.80 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – от съществуваща въздушна мрежа НН с усукани проводници от ТП "Мелница" чрез продължаване на въздушната мрежа НН за захранване на обект: »Жилищни сгради» в поземлен имот с кадастрален № 021012 в местността "Мустанска чешма", землище с.Пряпорец, собственост на Тодор Петров Тодоров и Господин Стоянов Чакалов – минаваща въздушно над поземлени имоти с кадастрални №№: 000200 – представляващ полски път – общинска публична собственост и 000601 – път ІV клас – общинска публична собственост

Решениe № 1302 от 28.07.2011  140.63 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване на поземлени имоти с № 033015 и № 033016 в местността „Баченик", находящи се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени – собственост на Валери Здравков Граматиков и „Нели-Ник" ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Николай Стоянов Минев, гр.Стара Загора, ЕИК 123562704. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – над 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свързано средно за обекти: „Автокъщи за продажба на автомобили" 
 
Решениe № 1303 от 28.07.2011  140.85 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 066018 в местността „Киселицата", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора – собственост на Калоян Ганчев Ганев от гр.Сливен и Георги Петров Петров от гр.Кърджали. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно ниско, за изграждане на обект: „Център за обслужване на автомобили".
 
Решениe № 1304 от 28.07.2011  141.26 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на ново БКТП и ново кабелно отклонение от нов ЖР стълб във ВЕП 20 кV извод „Змейово" за захранване на обект: »Жилищна сграда» в поземлен имот № 067012 с идентификационен № 68850.67.12 в местността "Орта бозалък", землище гр.Стара Загора, собственост на Людмила Димитрова Койчева – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.64.6, 68850.63.872 и 68850.965 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост и № 68850.67.12 – урбанизирана територия за жилищно строителство
 
Решениe № 1305 от 28.07.2011  140.86 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 157061 и идентификационен № 68850.157.61 по кадастралната карта в местността „Казоваса", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „АЛИАНС-ДН"ООД, гр.Казанлък представлявано от Диана Желева Кършакова, ЕИК 1240893122. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Складова база за промишлени стоки".
 
Решениe № 1306 от 28.07.2011  138.33 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 46 в местността „По реката", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Лясково – собственост на Илиана Илиева Пенчева от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решениe № 1307 от 28.07.2011  142.03 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 37, кадастрален район 213 по плана на новообразуваните имоти в местността „Хаджиолова кория"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени – собственост на Вълчо Иванов Вълчев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали