Протокол № 56 от 30.06.2011

Размер на шрифта: A A AРешение № 1211 от 30.06.2011 136.98 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
 
Решение №1212 от 30.06.2011  130.02 KB  относно: Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 1213 от 30.06.2011  137.16 KB  относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2011 година.

Решение № 1214 от 30.06.2011  182.10 KB  относно: Приемане на второ четене Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора.

Решение № 1215 от 30.06.2011  131.28 KB относно: Приемане на промени в състава на Местния обществен комитет за превенция и контрол на ХИВ/СПИН.

Решение № 1216 от 30.06.2011  130.35 KB  относно: Приемане на доклади за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на отделения в „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД.

Решение № 1217 от 30.06.2011  136.07 KB относно:  Кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

Решение № 1218 от 30.06.2011  134.57 KB относно:  Поемане на задължение от 1 640 988.92 лева (един милион шестстотин и четиридесет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1219 от 30.06.2011  200.33 KB  относно: Приемане на работен вариант по проект „Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора".

Решение № 1220 от 30.06.2011  130.68 KB  относно: Даване съгласие на общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД за закупуване на два броя нови „соло" тролейбуси

Решение № 1221 от 30.06.2011  129.98 KB  относно: Промяна наименованията на местности в землището на Община Стара Загора.

точка 12 200.22 KB относно: Изграждане монумент на православен кръст в източният край на града.

Решение № 1222 от 30.06.2011  130.45 KB  относно: Определяне на място за изграждане на паметник на Кан Тервел.

Решение № 1223 от 30.06.2011  137.56 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на въздушна линия НН 0,4 кV от ново трансформаторно щкаф табло за захранване на обект в поземлен имот кадастрален № 001005, местност"Комсаля", землище с.Калояновец, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 000438 – представляващ пасище,мера – общинска публична собственост; № 000194 – представляващ полски път – общинска публична собственост и № 000150 представляващ изоставена орна земя – общинска частна собственост.

Решение № 1224 от 30.06.2011  130.51 KB  относно: Авансово финансиране на сключен договор с Агенцията по заетостта в изпълнение на проект „Нов избор – развитие и реализация" по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Решение № 1225 от 30.06.2011  145.25 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор № 68850.505.149, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко" № 32-34, по реда на ЗПСК.

Решение № 1226 от 30.06.2011  138.07 KB  относно: Промяна на регулацията на новообразуван имот № 250.7 по плана на новообразуваните имоти в местност „Бойчо бунар", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.

Решение № 1227 от 30.06.2011  138.35 KB  относно: Промяна на регулацията на новообразуван имот № 250.22 по плана на новообразуваните имоти в местност „Бойчо бунар", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.

Решение № 1228 от 30.06.2011  139.58 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 16 и 16а по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост. 

Решение № 1229 от 30.06.2011  134.90 KB  относно: Искане на Община Стара Загора към Областна администрация за придобиване собствеността безвъзмездно на УПИ ІV одо в кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора с площ 650/2381 ид. части от поземлен имот целия с площ 2381 кв.м. с идентификатор 68850.515.3

Решение № 1230 от 30.06.2011  136.60 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 184002 в землището на с. Хрищени , Община Стара Загора.

Решение № 1231 от 30.06.2011  136.44 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост имот № 184004 в землището на с. Хрищени , Община Стара Загора.

Решение № 1232 от 30.06.2011  136.92 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1233 от 30.06.2011  129.53 KB  относно: Вземане на решение за промяна на Решение № 1086 от 31 март 2011 година, Протокол № 53 на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1234 от 30.06.2011  136.63 KB относно: Продажба на Поземлен имот 68850.514.145 - частна общинска собственост / УПИ IХ 1524 - общ. в кв. 44 „Васил Левски" – по ПУП на гр. Стара Загора /

Решение № 1235 от 30.06.2011  135.51 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІобщ.,578 в кв. 59 по плана на с.Борилово,общ.Ст.загора.

Решение № 1236 от 30.06.2011  141.32 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ ІЖС, кв. 451а по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1237 от 30.06.2011  134.96 KB  относно: Предложение за продължаване срока на договори за наем на обект общинска собственост находящ се на бул." Руски" № 27 по реда на §78, ал.2 от ЗОС

Решение № 1238 от 30.06.2011  133.65 KB  относно: Предложение за изкупуване на имот находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Мусала"№ 97.

Решение № 1239 от 30.06.2011  131.37 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект публична общинска собственост в с. Калояновец

Решение № 1240 от 30.06.2011  190.41 KB относно: Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване на право на преминаване по чл.192, ал.3 от ЗУТ през ПИ №000569 с НТП - пасище, мера, публична общинска собственост и ПИ № 000568 – напоителен канал, публична общинска собственост до ПИ №066005, местност "Киселицата", землище на с.Хрищени, Община Стара Загора

точка 32 227.41 KB  относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически стола и 16 павилиона от общинското дружество "Ученическо хранене" ЕООД

Решение № 1241 от 30.06.2011  129.14 KB относно: Прекратяване плащането на възнаграждения и осигурителни вноски на общински съветник. 

Решение № 1242 от 26.01.2012  131.70 KB относно: Присъединяване на Община Стара Загора към Национално сдружение на общините – собственици на гори и земи от горския фонд на Република България – „ АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ"

Решение № 1243 от 30.06.2011  132.47 KB относно: Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Георги Господинов Иванов , наследник на Найден Тотев Желев от с.Маджерито за възстановяване правото на собственост на имот № 037028

Решение № 1244 от 30.06.2011  195.56 KB относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – второ четене.

Решение № 1245 от 30.06.2011  133.78 KB относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

точка 38 200.23 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

точка 39 198.94 KB относно: Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1246 от 30.06.2011  140.06 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.155.15 по кадастралната карта в местността „Казоваса", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на „Ел Контрол" ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Нягол Стоянов Христов, ЕИК 123164262. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Складова база за съхранение на кабели и ел.материали".

Решение № 1247 от 30.06.2011  139.39 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.206.11 и 68850.206.52 по кадастралната карта, находящи се извън урбанизираните територии в местността „Герена", землище гр.Стара Загора – част от КПИИ – собственост на Станимир Пламенов Стойчев, Милен Иванов Милчев от гр.Стара Загора и Васил Тодоров Василев от гр.Раднево. С изменението на плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – средно свързано основно застрояване между ПИ № 68850.206.11 и ПИ № 68850.206.52
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „База за разкомплектоване и рециклиране на излезли от употреба МПС и ЕЕО, събиране, съхранение и търговия на черни и цветни метали и неметали, и плътна ограда".

Решение № 1248 от 30.06.2011  137.96 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно кабелно ел.захранване на ОШ 8 и резервоар „Голиш висока зона"– за захранване на поземлени имоти с идентификационни № 68850.313.580 и № 68850.313.582 по кадастралната карта на землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 68850.313.562 – представляващ селскостопански, горски, ведомствен път–държавна частна собственост; 68850.313.580 и 68850.313.582 – представляващи водностопанско, хидромелиоративно съоръжение – държавна частна собственост; 68850.313.404 – представляващ иглолистна гора – държавна частна собственост; 68850.313.601 – представляващ друг вид недървопроизводителна горска площ – частна собственост на физическо лице.

Решение № 1249 от 30.06.2011  140.57 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални №№: 001022 и 001023 в землището на с.Хрищени, находящи се извън урбанизираните територии – собственост на „Корона М" ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Милен Господинов Петров, ЕИК 123564250 и Руси Павлов Павлов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свързано ниско основно застрояване между ПИ № 001022 и ПИ № 001023, за изграждане на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в цех за карамелизиране на ядки" в поземлен имот с кадастрален № 001022, землище с.Хрищени. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали