Протокол № 55 от 26.05.2011

Размер на шрифта: A A A


Решениe № 1158 от 26.05.2011  136.95 KB  относно: Одобряване на проект за актуализация на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии и приложените план – схеми към него – окончателен проект; Директивна план – схема за североизточната територия на гр.Стара Загора, включително територията на парк «Бедечка» - вариант 4; План – схема за застрояване извън селищните територии на населените места в Община Стара Загора

Решениe № 1159 от 26.05.2011  144.17 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартал „Славейков", гр. Стара Загора и приложените план – схеми към него – окончателен проект – с обхват квартали №№: 113, 1131,4001, 4002, 40, 5001, 50, 33, 3301, 23, 20, 2001, 4003, 4004, 19, 1901, 2101, 21, 24, 28, 2801, 39, 3901, 116, 1161, 157, 149, 84, 8401, 8402, 8403, 29, 2901, 30, 3001, 3002, 61, 6101, 6102, 101, 1011, 8201, 8202, 82, 81, 112, 148, 150, 1501, 1861, 186, 1864, 1863, 1862, 1502 и 1503.

Решениe № 1160 от 26.05.2011  130.52 KB  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31. 03. 2011 г.

Решениe № 1161 от 26.05.2011  257.38 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2011 година. 

Решениe № 1162 от 26.05.2011  133.57 KB относно: Трасиране на урегулирани поземлени имоти и улици в кв.84 разширение „Лозенец".

Решениe № 1163 от 26.05.2011  167.11 KB  относно: Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлени имоти в кв. 424 „б" по плана на гр. Стара Загора

Решениe № 1164 от 26.05.2011  132.96 KB  относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК „Бадминтон"- Стара Загора.


Решениe № 1165 от 26.05.2011  130.00 KB  относно: Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект : Път І –5 Летище" Стара Загора " - АМ"Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80
 
Решениe № 1166 от 26.05.2011  241.11 KB  относно: Безвъзмездно прехвърляне на имоти - общинска собственост за изграждане на обект: ПЪТ І – 5 Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80
 
Решениe № 1167 от 26.05.2011  141.64 KB  относно: Предоставяне на два броя мотоциклети на ОД на МВР за безвъзмездно ползване.
 
Решениe № 1168 от 26.05.2011  136.19 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 13 по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост
 
Решениe № 1169 от 26.05.2011  136.08 KB  относно: Проект за план за регулация на УПИ ХIV- за озеленяване, кв.28,„Лозенец", по плана на град Стара Загора
 
Решениe № 1170 от 26.05.2011  138.33 KB  относно: Промяна на регулацията в кадастрален район 258 по плана на новообразувани имоти в местност „Съборена кюприя", землище гр. Стара Загора и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост 
 
Решениe № 1171 от 26.05.2011  211.72 KB относно: Кандидатстване по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие", oперация 1.1. „Социална инфраструктура".

Решениe № 1172 от 26.05.2011  136.83 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2010г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие и разпределение на печалбата
 
Решениe № 1173 от 26.05.2011  133.24 KB относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора
 
Решениe № 1174 от 26.05.2011  139.86 KB относно: Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора
 
Решениe № 1175 от 26.05.2011  172.88 KB относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2010г.
 
Решениe № 1176 от 26.05.2011  132.23 KB  относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Стара Загора (2011-2016г.) и Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2011г
 
Решениe № 1177 от 26.05.2011  126.77 KB  относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2011г.
 
Решениe № 1178 от 26.05.2011  152.38 KB относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2011 година. 
 
Решениe № 1179 от 26.05.2011  130.80 KB  относно: Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД за откриване на процедура по акредитация.
 
Решениe № 1180 от 26.05.2011  135.44 KB относно: Промяна на Решение № 524/30.07.2009г. във връзка с променен адрес и дата на разкриване като делегирана държавна дейност на „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства".
 
Решениe № 1181 от 26.05.2011  141.21 KB  относно: Определяне на максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Стара Загора
 
точка 25 200.87 KB  относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически столове и 16 павилиона от общинското дружество „Ученическо хранене" ЕООД.
 
Решениe № 1182 от 26.05.2011  135.72 KB  относно: Предоставяне на имоти общинска собственост на общинското дружество „Мересев" ЕООД за ползване.
 
Решениe № 1183 от 26.05.2011  135.83 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.503.1010 - частна общинска собственост (УПИ V 3402 в кв. 294 по плана на гр. Стара Загора)
 
Решениe № 1184 от 26.05.2011  136.54 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.503.1009 - частна общинска собственост / УПИ IV 3402. в кв.294 „Възраждане" – по ПУП на гр. Стара Загора /
 
Решениe № 1185 от 26.05.2011  138.20 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.501.737 - частна общинска собственост / УПИ IX 305. в кв.650 „Железник" – по ПУП на гр. Стара Загора /

Решениe № 1186 от 26.05.2011  138.25 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.501.738 - частна общинска собственост (УПИ VIII 305 в кв. 650 „Железник" по плана на гр. Стара Загора)
 
Решениe № 1187 от 26.05.2011  135.52 KB относно:  Продажба на Поземлен имот 68850.515.604 - частна общинска собственост (УПИ V 969 в кв. 121 по плана на гр. Стара Загора)

Решениe № 1188 от 26.05.2011  137.76 KB относно: Продажба на Поземлен имот 68850.515.611 - частна общинска собственост / УПИ III 971 и УПИ IV 970 в кв.121 ул. „Свети Княз Борис" – по ПУП на гр. Стара Загора /
 
Решениe № 1189 от 26.05.2011  138.22 KB  относно: Учредяване право на строеж за изграждане на два броя ОСД в УПИ Іжс и пг кв.14, по ПУП на гр.Ст.Загора
 
Решениe № 1190 от 26.05.2011  133.74 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на спортна площадка в парк „Бранителите на Стара Загора"

Решениe № 1191 от 26.05.2011  132.46 KB относно: Поставяне на монументално-декоративен елемент със закрепена на него възпоменателна плоча по случай 90 години от създаване на Старозагорското трудово поделение
 
Решениe № 1192 от 26.05.2011  133.75 KB  относно: Обявяване на датата 17 май (денят на клането в Батак) за ден на поклонение на жертвите на геноцида над българите в османската империя (1396 – 1913).
 
Решениe № 1193 от 26.05.2011  131.14 KB  относно: Изменение и допълнение на Решение №833 от Протокол №40/ 27.05.2010г.
 
Решениe № 1194 от 26.05.2011  136.76 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора
 
Решениe № 1195 от 26.05.2011  199.32 KB  относно: Допълнение към решение № 915 на Общински съвет – Стара Загора от Протокол № 43/19.08.2010 год.
 
Решениe № 1196 от 26.05.2011  129.30 KB  относно: Приемане на Работна карта № 4 за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора.

Решениe № 1197 от 26.05.2011  126.88 KB  относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
 
Решениe № 1198 от 26.05.2011  130.67 KB  относно: Обявяване на обект „Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора" за ООПЗ
 
Решениe № 1199 от 26.05.2011  131.62 KB  относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка.
 
Решениe № 1200 от 26.05.2011  138.97 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на въздушна линия НН 0,4 кV от ново трансформаторно щкаф табло за захранване на обект в поземлен имот кадастрален № 001005, местност"Комсаля", землище с.Калояновец, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 000438 – представляващ пасище,мера – общинска публична собственост; № 000194 – представляващ полски път – общинска публична собственост и № 000150 представляващ изоставена орна земя – общинска частна собственост
 
Решениe № 1201 от 26.05.2011  138.64 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 257001 в местността „Аръшов трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Кирилово, общ.Стара Загора – собственост на Пенчо Господинов Генов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решениe № 1202 от 26.05.2011  138.30 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на Мачтов трафопост на стълб № 13 на ВЕП 20кV за две тройки изводи „ЗСК" и „Петрол" и трасе на кабели НН за захранване на обект:»База за съхранение, подръжка и ремонт на селскостопанска техника» в имот № 68850.112.10 и № 68850.112.12 по кадастралната карта, местност "Вадата", землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 68850.112.155 – представляващ полски път – общинска публична собственост № 68850.113.3 – представляващ нива – частна собственост на физически лица
 
Решениe № 1203 от 26.05.2011  139.69 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 072006 в местността „Грамадите", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на „Агрохит" ООД с управител Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711 от гр.Тополовград. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решениe № 1204 от 26.05.2011  139.47 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 072007 в местността „Грамадите", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на „Агрохит" ООД с управител Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711 от гр.Тополовград. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решениe № 1205 от 26.05.2011  139.70 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 072004 в местността „Грамадите", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на „Агрохит" ООД с управител Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711 от гр.Тополовград. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
Решениe № 1206 от 26.05.2011  138.60 KB относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.114.508 по кадастралната карта в местността „Апти тарла", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Пенка Славова Павлова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Складове за промишлени стоки".
 
Решениe № 1207 от 26.05.2011  140.95 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 066005 в местността „Киселицата", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора – собственост на „Метал универс" ЕООД с управител Галин Станчев Костов, ЕИК 123722977 от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп ((за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника".
 
Решениe № 1208 от 26.05.2011  140.43 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастралeн № 177547 и идентификационен № 68850.177.547 по кадастралната карта на землището на гр.Стара Загора , находящ се извън урбанизираните територии – собственост на „Лукойл България", ЕООД гр.София, представлявано чрез пълномощник Валентин Георгиев Василев, ЕИК 121699202. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 20м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Нова автоматизирана автоестакада за три продукта на нова площадка на територията на Пласментно снабдителна база"Стара Загора", реконструкция на резервоар с обем 50 хил.м3 и преобвръзката му за бензин, производство на биогорива и маркиране на автоестакадата".
 
Решениe № 1209 от 26.05.2011  139.90 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 000156 находящ се в Стопански двор – урбанизирана територия в землището на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора – собственост на Тодор Генов Колев от с.Горно Ботево. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп ((за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 12м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – средно свързано основно застрояване между ПИ № 000156 и УПИ № ІІ 266 , кв. 66 по плана на с.Горно Ботево за изграждане на обект: „Модернизация на технология за безопасно отвеждане, съхранение и дозирано разпръскване на оборски тор".
 
Решениe № 1210 от 26.05.2011  144.81 KB  относно: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали