Протокол № 54 от 29.04.2011

Размер на шрифта: A A A


Решение № 1129 от 29.04.2011  217.72 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68970.502.92, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.
 
Решение № 1130 от 29.04.2011  139.28 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти публична общинска в селата Загоре и Остра могила.

Решение № 1131 от 29.04.2011  128.01 KB  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на спортна площадка в парк „Бранителите на Стара Загора"

Решение № 1132 от 29.04.2011  137.18 KB относно: Продажба на Поземлен имот 68850.514.82 - частна общинска собственост / УПИ IV- общ. в кв.152 „Васил Левски" – по ПУП на гр. Стара Загора /

Решение № 1133 от 29.04.2011  135.81 KB  относно: Продажба на Поземлен имот 68850.514.81 - частна общинска собственост (УПИ IIIобщ. в кв. 152 по плана на гр. Стара Загора)

Решение № 1134 от 29.04.2011  138.13 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.923 (УПИ І-810, кв.48 „Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1135 от 29.04.2011  138.71 KB относно: Придобиване собственост върху Поземлен имот с идентификатор 68850.75.532, гр. Стара Загора, местност "Кюшкюлю бахча" за изграждане на ООПЗ.
 
Решение № 1136 от 29.04.2011  141.75 KB  относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ ІV5190-за стопанска дейност, кв. 8 – „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1137 от 29.04.2011  142.31 KB относно:  Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ ІКОО,ЖС и ПГ, кв. 38 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1138 от 29.04.2011  140.89 KB  относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ І3251, кв. 85 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1139 от 29.04.2011  138.11 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1140 от 29.04.2011  207.00 KB относно: Приемане на „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 -2015 год."

Решение № 1141 от 29.04.2011  127.94 KB  относно: Приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011 – 2020 год."

Решение № 1142 от 29.04.2011  203.56 KB  относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 – 2013 г."; „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района гр. Стара Загора за периода 2004 – 2010 г." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007 – 2011 г."

Решение № 1143 от 29.04.2011  207.16 KB  относно: Преименуване на XII основно училище „Георги Гърбачев", гр. Стара Загора в XII основно училище „Стефан Караджа".

Решение № 1144 от 29.04.2011  128.30 KB  относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2010г.

Решение № 1145 от 29.04.2011  134.25 KB  относно: Изваждане от активите на общинското търговско дружество „Център за кожно- венерически заболявания – Стара Загора" ЕООД на сгради находящи се в с.Ягода.

Решение № 1146 от 29.04.2011  206.75 KB  относно: Даване съгласие на общинското дружество „Диагностично-консулативен център – І" ЕООД за закупуване на Д М А

Решение № 1147 от 29.04.2011  139.51 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 072001, местност „Язлата", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на „Агрохит"ООД – представлявано от Жеко Стоилов Станчев, ЕИК 123687711 от гр.Тополовград. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1148 от 29.04.2011  134.10 KB относно: Промяна на Методиката за субсидиране на лечебни заведения приета със Заповед № РД 28-15/19.01.2011г. и изменена със Заповеди № РД 28-103/16.03.2011г. и № РД 28-114/04.04.2011г. на министъра на здравеопазването.

Решение № 1149 от 29.04.2011  127.29 KB  относно: Разглеждане на Решение №1087/31.03.2011 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане от Областен управител на административна област Стара Загора

Решениe № 1150 от 29.04.2011  129.91 KB  относно: Разглеждане на предложение за произвеждане на местен референдум в село Ракитница, община Стара Загора
 
Решениe № 1151 от 29.04.2011  207.39 KB  относно: Безвъзмездно отпускане на средства на НЧ „Св.Климент Охридски" за енергиен одит и снимане на сградата по повод кандидатстване по програма за извършване на цялостен ремонт на сградата

Решениe № 1152 от 29.04.2011  135.39 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет".

Решениe № 1153 от 29.04.2011  135.95 KB  относно: Отпущане на еднократна персонална помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет".

Решениe № 1154 от 29.04.2011  129.25 KB  относно: Присъждане на наградата „Анастасия Тошева".

Решениe № 1155 от 29.04.2011  211.30 KB  относно: Вземане на Решение за временно спиране изплащането от общинския бюджет на месечните компенсации за пенсионери ползващи намаление във вътрешноградския транспорт на територията на Община Стара Загора до монтирането на бордови устройства – GPS система за контрол от „Автобусни превози" ООД град Стара Загора

Решениe № 1156 от 29.04.2011  131.41 KB  относно: Изменение на Решение № 987 от Протокол № 48/02.12.2010 год.

Решениe № 1157 от 29.04.2011  131.19 KB  относно: Изменение и допълнение на Решение № 833 от Протокол № 40/27.05.2010 год.

точка 30 201.67 KB относно: Набиране на финансови средства за подпомагане лечението на Делян Живков Делчев, ученик от ПГЕ „Джон Атанасов" град Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали