Протокол № 53 от 31.03.2011

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1076 от 31.03.2011  127.79 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти - общинската собственост – първо четене.
 
Решение № 1077 от 31.03.2011  127.71 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – първо четене.

Решение № 1078 от 31.03.2011  128.71 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 1079 от 31.03.2011  382.85 KB  относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Решение № 1080 от 31.03.2011  206.88 KB  относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд 

Решение № 1081 от 31.03.2011  135.51 KB  относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013

Решение № 1082 от 31.03.2011  133.10 KB  относно: Отмяна на Решение Nо 793 по Протокол Nо 44 от 30.11.2006 год.

Решение № 1083 от 31.03.2011  135.42 KB  относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

Решение № 1084 от 31.03.2011  142.62 KB  относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 1085 от 31.03.2011  143.79 KB  относно: Утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68970.502.419, с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора /бивше старо училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 1086 от 31.03.2011  132.53 KB  относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.504.5703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора.

Решение № 1087 от 31.03.2011  133.10 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК «Бадминтон»-Стара Загора

Решение № 1088 от 31.03.2011  600.65 KB  относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1089 от 31.03.2011  176.95 KB  относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2011г.

Решение № 1090 от 31.03.2011  138.70 KB  относно: Удължаване срока за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на Обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Ст. Загора"

Решение № 1091 от 31.03.2011  130.62 KB  относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества

Решение № 1092 от 31.03.2011  420.15 KB  относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2010 година.

Решение № 1093 от 31.03.2011  143.61 KB  относно: Изграждане на обект „Път І-5 Летище „Стара Загора – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80

Решение № 1094 от 31.03.2011  181.66 KB  относно: Проект за подробен устройствен план – изменение на План за регулация на „Улица Августа Траяна – изток" по плана на град Стара Загора.

Решение № 1095 от 31.03.2011  136.05 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1096 от 31.03.2011  137.34 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 13 по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост

Решение № 1097 от 31.03.2011  136.00 KB  относно: Проект за план за регулация на УПИ ХIV- за озеленяване, кв.28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора

Решение № 1098 от 31.03.2011  136.17 KB  относно: Предварително съгласие по Чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване по Чл.192, ал.3 от ЗУТ през ПИ № 70202.41.165 С НТП - Пасище, Публична общинска собственост до ПИ № 70202.41.4, местност "Сидтарта", по кадастралната карта на с. Сулица, Община Стара Загора

Решение № 1099 от 31.03.2011  134.78 KB  относно: Съгласуване на Подробен Устройствен План – парцеларен план за трасе на ел. кабел от електромерно табло на ТП "Капково напояване" до ПИ № 68850.196.5 землище Стара Загора.

Решение № 1100 от 31.03.2011  128.24 KB  относно: Попълване състава на Постоянната комисия по евроинтеграция и международни връзки и Постоянната комисия по териториално селищно развитие и транспорт.

Решение № 1101 от 31.03.2011  129.18 KB  относно:Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

Решение № 1102 от 31.03.2011  136.05 KB  относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка.

Решение № 1103 от 31.03.2011  133.85 KB  относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Решение № 1104 от 31.03.2011  136.32 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти - общинската собственост – второ четене.

Решение № 1105 от 31.03.2011  146.07 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – второ четене.

Решение № 1106 от 31.03.2011  208.60 KB  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

Решение № 1107 от 31.03.2011  130.28 KB  относно: Отмяна на Решение на Общинския съвет № 1017/ 21.12.2010 г./

Решение № 1108 от 31.03.2011  134.49 KB  относно: Предложение за решение по молбата на Никола Пенев Радев от гр. Стара Загора кв. "Три чучура - юг" бл.№ 53, вх."А", ет. 9, ап. 70 – преписка образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

Решение № 1109 от 31.03.2011  133.94 KB  относно: Одобряване проект на споразумение за сътрудничество между Община Стара Загора и СНЦ «Спортен клуб на глухите»

Решение № 1110 от 31.03.2011  139.85 KB  относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Диана Димитрова Енева – гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.Асенов" бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 28 със сумата от 2000 (две хиляди) лева за разходи по лечението в чужбина на сина й Димитър Тончев Енчев;

Решение № 1111 от 31.03.2011  139.33 KB  относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Стефан Русев Митев – гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг" бл. 54, ап. 65, ет. 10 със сумата от 200 (двеста) лева за разходите си по издръжка и лечение;

Решение № 1112 от 31.03.2011  138.16 KB  относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Нела Тенева Динева – гр. Стара Загора, ул. „Загорка" бл. 25, ап. 23, ет. 4, вх. А със сумата от 200 (двеста) лева за разходите си по издръжка и лечение;

Решение № 1113 от 31.03.2011  137.79 KB относно: Отпущане на еднократни персонални помощи от Бюджета на Община Стара Загора от дейност "Общинска администрация", & 4214 "Други помощи по решение на общински съвет" на Мариян Недков Иванов – гр. Стара Загора кв. „Три чучура" бл. 26, вх. Г, ет. 5, ап. 95 със сумата от 200 (двеста) лева за разходите си по издръжка и лечение.

Решение № 1114 от 31.03.2011  130.84 KB  относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в СНЦ «Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора.

Решение № 1115 от 31.03.2011  131.23 KB  относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на МБАЛ «Проф.Д-р Стоян Киркович» АД, насрочено на 15.04.2011 год.

Решение № 1116 от 31.03.2011  140.34 KB относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 85 по плана на новообразуваните имоти в местността „До селото"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Иван Костадинов Станков от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1117 от 31.03.2011  141.70 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 23, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Таньо Дичев Танев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1118 от 31.03.2011  141.78 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 372, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Камен Стоянов Атанасов от гр.Гълъбово. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1119 от 31.03.2011  140.62 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 406, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Пламен Йорданов Кондов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1120 от 31.03.2011  138.41 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 906, кадастрален район № 302, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Сараджейката", землище гр.Стара Загора – собственост на „Тотин" ЕООД, гр.Стара Загора представлявано от Тошо Иванов Колев, ЕИК 123563973. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Ср,ж (смесена за рекреационни дейности и жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 50%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на сгради, съдържащи обекти за „Рекреационни дейности и жилищно строителство".

Решение № 1121 от 31.03.2011  140.71 KB относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 049002 с идентификационен № 68850.49.2 по кадастралната карта в местността „Каймака", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Боньо Иванов Димитров от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жс (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 30%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1122 от 31.03.2011  138.20 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 061021 в местността „Кривия орех", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец, общ.Стара Загора – собственост на Слави Славов Иванов от с.Пряпорец. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1123 от 31.03.2011  138.33 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на кабел НН от съществуващ мачтов трафопост „Балкан" за захранване на обект: «Жилищна сграда» в поземлен имот кадастрален № 011006 с идентификационен № 68850.11.6 по кадастралната карта в местността »Бобоолу», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлен имот с идентификационен № 68850.12.22 по кадастралната карта – представляващ полски път – общинска публична собственост.

Решение № 1124 от 31.03.2011  142.04 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастралeн № 177547 и идентификационен № 68850.177.547 по кадастралната карта на землището на гр.Стара Загора , находящ се извън урбанизираните територии – собственост на „Лукойл България", ЕООД гр.София, представлявано чрез пълномощник Валентин Георгиев Василев, ЕИК 121699202. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 20м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Нова автоматизирана автоестакада за три продукта на нова площадка на територията на Пласментно снабдителна база"Стара Загора", реконструкция на резервоар с обем 50 хил.м3 и преобвръзката му за бензин, производство на биогорива и маркиране на автоестакадата".

Решение № 1125 от 31.03.2011  140.06 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 211030 с идентификационен № 68850.211.30 по кадастралната карта на града в местността „Курбанова чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Петя Гочева Господинова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1126 от 31.03.2011  216.43 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез кабел НН от съществуващ трафопост „Азмака" за захранване на обект «Изложбена зала за автомобили» в поземлени имоти с кадастрални № 035013 и № 035014, местност »Равнището», землище с.Хрищени, община Стара Загора – минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000622 – представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000442 – представляващ път І клас от републиканската пътна мрежа – собственост на държавата; поземлен имот с кадастрален № 000477 – представляващ напоителен канал – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000872 – представляващ изоставена нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ – стопанисвана от общината.

Решение № 1127 от 31.03.2011  214.39 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на тръбна канална мрежа с кабел СВТ 3х6мм 2 и изграждане на нов трафопост тип МТП 20/0,4кV 250 кVА за захранване на обекти: «Едноетажни жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални №№: 070023, 070024, 070025, 070026, 070027, 070028, 070029, 070030, 070031, 070032, 070033, 070034, 070035, 070036, 070037, 070040, 070041, 070042, 070043, 070044, 070045 и 070046, местност »Кумраня», землище с.Памукчий, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални №№: 0242, представляващ полски път – общинска публична собственост; 070022 и 070039 с трайно предназначение – урбанизирана територия – общинска частна собственост.

Решение № 1128 от 31.03.2011  136.99 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за уличен водопровод ф 75мм и ф 50мм- ПЕВП за захранване на обекти: «Едноетажни жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални №№: 070023, 070024, 070025, 070026, 070027, 070028, 070029, 070030, 070031, 070032, 070033, 070034, 070035, 070036, 070037, 070040, 070041, 070042, 070043, 070044, 070045 и 070046, местност »Кумраня», землище с.Памукчий, общ.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални №№: 0144, представляващ напоителен канал – общинска публична собственост; 0242, представляващ полски път – общинска публична собственост и 070039 с трайно предназначение – урбанизирана територия – общинска частна собственост.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали