Протокол № 52 от 17.02.2011

Размер на шрифта: A A A


Решение № 1061 от 17.02.2011  252.30 KB  относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правoтo на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -второ четене
 
Решение № 1062 от 17.02.2011  193.47 KB  относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти по оперативни програми

Решение № 1063 от 17.02.2011  267.73 KB  относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 год.
 
Решение № 1064 от 17.02.2011  150.24 KB  относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2011 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК

Решение № 1065 от 17.02.2011  173.23 KB  относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2010 година и приемане на бюджета на общината за 2011 година

Решение № 1066 от 17.02.2011  131.40 KB  относно: Приемане на Общинска програма за асистирана репродукция, като част от социалните дейности на Община Стара Загора.

Решение № 1067 от 17.02.2011  133.24 KB  относно: Предоставяне на целева субсидия на „Център за кожновенерически заболявания"ЕООД Стара Загора

Решение № 1068 от 17.02.2011  137.79 KB  относно: Продажба на общински поземлен имот идент.№ 68850.512.679 (УПИ ІХ679 общ. кв.48"Лозенец" по плана на Ст.Загора) на собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж

точка 9 193.67 KB  относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1069 от 17.02.2011  138.54 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот идентификационен № 68850.532.131 от кадастралната карта , находящ се извън урбанизираните територии в землището гр.Стара Загора – собственост на „Недим", ООД, гр.Стара Загора, представлявано от Веселин Иванов Чертоянов, ЕИК 833156922. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – 50% - 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 1 - 2,5 ; минимална озеленена площ – 20% - 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Склад за строителни материали".

Решение № 1070 от 17.02.2011  138.89 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 008003 с идентификационен № 68850.8.3 от кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Дъбрава", землище гр.Стара Загора – собственост на Жеко Монев Желев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1071 от 17.02.2011  138.71 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.47.4 от кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Каймака", землище гр.Стара Загора – собственост на Красимир Дончев Райчев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1072 от 17.02.2011  141.33 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот идентификационен № 68850.532.974 от кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Иван Тонев Ханджаров и Господин Тодоров Господинов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж,об (смесена за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда и обекти с обществено обслужващо предназначение".

Решение № 1073 от 17.02.2011  138.64 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на ново електропроводно отклонение 20 кV и изграждане на нов БКТП за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 051014, местност »Айваза», землище с.Богомилово, община Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални №№: 000127, 000686 и 000506 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000125 – представляващ път ІІ клас от републиканската пътна мрежа – собственост на държавата.

Решение № 1074 от 17.02.2011  132.98 KB относно: Включване на общински съветници в Комисията за картотекиране на заявилите желание за настаняване в общински жилища.

Решение № 1075 от 17.02.2011  138.40 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални №№: 106001, 106002, 106003, 106004, 106005, 106006, 106007, 106008, 106009, 106010, 106011, 106013, 106014 и 106015 , находящи се извън урбанизираните територии в местността „Калето", землище с.Ракитница, община Стара Загора - собственост на „ПИ ЕС АЙ", АД гр.Стара Загора, представлявано от Тихомир Бонев Димитров'.С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона - Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) с нормативни показатели за височина,плътност и т.н., посочени в ПУП-а, за изграждане на обект: „Кариера за добив на строителни материали - варовици - от находище „Исенов връх".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали