Протокол № 51 от 27.01.2011

Размер на шрифта: A A A


Решение № 1046 от 27.01.2011  129.74 KB относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -първо четене

Решение № 1047 от 27.01.2011  188.80 KB относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1048 от 27.01.2011  127.37 KB  относно: Удължаване срока на работата на ВрК за обсъждане на изменения и допълнения в ПОДОбС Стара Загора.

Решение № 1049 от 27.01.2011  136.28 KB относно:  Споразумение за партньорство между Община Стара Загора и избрана от Общински съвет Стара Загора структура за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП«Техническа помощ» за изграждане и функциониране на областни информационни центрове

Решение № 1050 от 27.01.2011  127.00 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли - декември 2010 г.

Решение № 1051 от 27.01.2011  362.42 KB относно:  Отчет за дейността на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, за периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г.

Решение № 1052 от 27.01.2011  127.67 KB  относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2011 година.

Решение № 1053 от 27.01.2011  135.15 KB  относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот Vобщ., кв.44 по плана на с. Арнаутито, Община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1054 от 27.01.2011  133.12 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I6 в кв. 1 по плана на с. Кирилово

Решение № 1055 от 27.01.2011  131.63 KB относно: Обезщетяване на бивш собственик, чийто имот е отчужден

Решение № 1056 от 27.01.2011  136.20 KB  относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства пред Проект „Красива България" към МТСП по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове" с обект: „Вътрешен ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабилитация в гр. Стара Загора", с цел подобряване състоянието на социалното заведение и създаване на трудова заетост за безработни лица

Решение № 1057 от 27.01.2011  142.29 KB  относно: Съгласуване на годишен план за 2011 година и стратегически план за периода 2011 - 2013 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора

Решение № 1058 от 27.01.2011  138.86 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на кабел НН от нов МчТП за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 225030 с идентификационен № 68850.225.30 от кадастралната карта в местността »Сечена могила», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.219.708, 68850.219.63 и 68850.225.735 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост; поземлен имот с идентификационен № 68850.222.11 – представляващ нива – собственост на физически лица и поземлен имот с идентификационен № 68850.222.730 – представляващ път ІІІ-6602 от републиканската пътна мрежа.

Решение № 1059 от 27.01.2011  140.29 KB  относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на подземно положен кабел от съществуващ ЖР стълб и изграждане на БКТП за захранване на обект: « Изграждане на фотоволтаична централа» в поземлен имот с идентификационен № 68850.105.38 от кадастралната карта в местността »Инджурлюк», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлен имот с идентификационен №: 68850.105.37 – представляващ земеделска земя – собственост на физическо лице

Решение № 1060 от 27.01.2011  134.13 KB  относно: Включване на общински съветници в провеждане на конкурс за обществена поръчка.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали