Протокол № 49 от 21.12.2010

Размер на шрифта: A A AРешение № 1014 от 21.12.2010  143.84 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
 
Решение № 1015 от 21.12.2010  127.28 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 1016 от 21.12.2010  128.09 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 1017 от 21.12.2010  148.81 KB относно: Приемане на план – сметка за определяне размера на такса за битови отпадъци през 2011г. в Община Стара Загора.

Решение № 1018 от 21.12.2010  128.52 KB относно: Допълване на Решение № 879 по Протокол № 42 от 29. 07.2010 година на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1019 от 21.12.2010  133.12 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ" с наименование на процедурата „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове"

Решение № 1020 от 21.12.2010  135.61 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ" с наименование на процедурата „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове"

Решение № 1021 от 21.12.2010  231.88 KB относно: Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2010/2011 г. в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Решение № 1022 от 21.12.2010  391.92 KB относно: Приемане на Работна карта" Повишаване сигурността в района на Болничен комплекс- Стара Загора" за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора

Решение № 1023 от 21.12.2010  138.54 KB относно: Учредяване на право на строеж за допълващо застрояване в УПИ ІІ общ. кв.109 с.Дълбоки, общ.Стара Загора

Решение № 1024 от 21.12.2010  150.53 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ1345, кв. 520 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1025 от 21.12.2010  139.10 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х 190 в кв.30 по плана на с.Преславен, общ.Ст.Загора

Решение № 1026 от 21.12.2010  132.10 KB относно: Изменение на Решение № 999 от Протокол № 48/02.12.2010 год. от заседание на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1027 от 21.12.2010  141.15 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот с № 000527, местност „Стария двор" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1028 от 21.12.2010  140.76 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот с № 000532, местност „Зад бетера" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1029 от 21.12.2010  140.15 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот с № 101023, местност „Бряста" по КВС на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1030 от 21.12.2010  135.12 KB относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.504.5703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора

Решение № 1031 от 21.12.2010  130.81 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от обект публична общинска собственост в с. Преславен общ. Стара Загора

Решение № 1032 от 21.12.2010  135.34 KB относно: Ползване на дървесина от гори общинска собственост в землищата на с. Лозен, с. Сладък кладенец и с. Люляк, общ. Стара Загора.

Решение № 1033 от 21.12.2010  140.49 KB относно: Обявяване на УПИ озеленяване в кв. 24, с. Колена за частна общинска собственост и промяна на регулацията.

Решение № 1034 от 21.12.2010  133.69 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ ХIV- за озеленяване, кв.28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора

Решение № 1035 от 21.12.2010 126.52 KB относно: Отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1036 от 21.12.2010  157.86 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 1037 от 21.12.2010  141.17 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 66, кадастрален район 258, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Съборената кюприя", землище гр.Стара Загора – собственост на Яница Петкова Костова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1038 от 21.12.2010  140.40 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални №№: 039003 и 039025 , находящи се извън урбанизираните територии в местността „Калето", землище с.Ракитница, община Стара Загора – собственост на „ПИ ЕС АЙ", АД гр.Стара Загора, представлявано от Тихомир Бонев Димитров, ЕИК 833175762. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Кариера за добив на строителни материали – варовик – находище „Исенов връх".

Решение № 1039 от 21.12.2010  139.30 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.8.11 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Дъбрава", землище гр.Стара Загора – собственост на Тихомир Дойчев Матев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1040 от 21.12.2010  139.46 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.45.28 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Каймака", землище гр.Стара Загора – собственост на Гочо Димов Жеков от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1041 от 21.12.2010  138.84 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 212010 и идентификационен № 68850.212.10 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Курбанова чешма", землище гр.Стара Загора – собственост на Ваня Кънчева Горчева от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб,п (смесена, за обществено обслужващи, производствени и складови дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Ремонтна база за ел.инсталации и автоматика на МПС".

Решение № 1042 от 21.12.2010  140.13 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 215003 с идентификационен № 68850.215.3 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Кимикли алан", землище гр.Стара Загора – собственост на „Ефир"ЕООД, гр.Стара Загора с управител Христо Ангелов Динев, булстат 8330388621. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена, за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение на моторни превозни средства и магазин".

Решение № 1043 от 21.12.2010  140.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 217041 с идентификационен № 68850.217.41 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Кимикли алан", землище гр.Стара Загора – собственост на „Ефир"ЕООД, гр.Стара Загора с управител Христо Ангелов Динев, булстат 833038621. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена, за обществено обслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение на моторни превозни средства и магазин".

Решение № 1044 от 21.12.2010  141.33 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на ново кабелно отклонение от електропровод 20кV извод „Богомилово" и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: «Жилищна сграда» в поземлен имот с кадастрален № 086027 в местността »Клюнка», землище с. Малка Верея, община Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000213, представляващ местен път(път ІV клас) – общинска публична собственост

Решение № 1045 от 21.12.2010  141.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на поземлен имот № 105138 с кадастрален № 68850.105.138 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Инджурлюк", землище гр.Стара Загора – част от КПИИ – собственост на Минко Петков Михайлов. С изменението на плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сп,одо (смесена, за производствени, складови, административни, търговски, обслужващи дейности и обществено и делово обслужване) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 3%; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала – І етап" в поземлен имот № 68850.105.138 , местност „Индджурлюк", землище гр. Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали