Протокол № 48 от 02.12.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 980 от 02.12.2010  142.90 KB относно: Промяна на предназначението на имоти-публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора" 

Решение № 981 от 02.12.2010  129.65 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30. 09. 2010 г.

Решение № 982 от 02.12.2010  129.47 KB относно: Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура в Община Стара Загора – първо четене.


Решениe № 983 от 02.12.2010  127.60 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решениe № 984 от 02.12.2010  126.11 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решениe № 985 от 02.12.2010  145.45 KB относно: Учредяване право на ползване, изключване на земи от горски фонд и промяна предназначението на имоти общинска собственост

Решениe № 986 от 02.12.2010  132.98 KB относно: Вземане на решение за разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца" като делегирана държавна дейност

Решениe № 987 от 02.12.2010  135.57 KB относно: Приемане на ДОКЛАД за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007 г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на "Автобусни превози" ЕООД гр. Стара Загора и необходимостта за предприемане на законови действия във връзка с изпълнение на поетите задължения, регламентиращи инвестиционната програма по договора, по реда на ЗПСК.

Решениe № 988 от 02.12.2010  133.89 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Център за психично здраве – Стара Загора" ЕООД

Решениe № 989 от 02.12.2010  133.24 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Комплексен онкологичен център Стара Загора" ЕООД

Решениe № 990 от 02.12.2010  134.32 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Решениe № 991 от 02.12.2010  129.57 KB относно: Вземане на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 939 от 30 септември 2010 година, Протокол № 44 на Общински съвет за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ.

точка 13 202.51 KB относно:  Разполагане на обществена тоалетна в парк „Митрополит Методи Кусев".

Решениe № 992 от 02.12.2010  139.96 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІІ46 общ. кв.8 по плана на с.Плоска могила, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решениe № 993 от 02.12.2010  140.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І 232 в кв.35 по плана на с.Колена, общ.Ст.Загора

Решениe № 994 от 02.12.2010  136.98 KB относно: Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект в сграда, с идентификационен № 68850.503.473.1.20, чрез откупуване частта на съсобствениците.

Решение № 995 от 02.12.2010  132.42 KB относно: Обект «Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ град Стара Загора»

Решение № 996 от 02.12.2010  130.18 KB относно: Даване на съгласие за продължаване на директното излъчване на заседанията на Общински съвет Стара Загора .

Решение № 997 от 02.12.2010  132.91 KB относно: Бракуване на ДМА в „Обредни дейности" ЕООД.

Решение № 998 от 02.12.2010  129.25 KB относно: Бракуване на ДМА в „Тролейбусни превози" ЕООД.

Решение № 999 от 02.12.2010  174.57 KB относно: Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура в Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1000 от 02.12.2010  139.27 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 1001 от 02.12.2010  130.15 KB относно: Приемане на Декларация до Министър – председателя на Република България за изграждане на втора / източна / връзка на град Стара Загора с автомагистрала „Тракия".

Решение № 1002 от 02.12.2010  131.32 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките в дневния ред на Общото събрание на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 17.12.2010г.

Решение № 1003 от 02.12.2010 132.45 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Анелия Асенова Асенова, живуща в град Стара Загора, ул. „Брацигово". 2 по случай завоюваната от нея европейска титла по карате киокушин-кан.

Решение № 1004 от 02.12.2010 133.01 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на непълнолетната Христа Христова Касабова (Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" 83, ет.1, ап.3), която се намира в тежко финансово затруднение след смъртта на майка си Дора Христова Касабова.

Решение № 1005 от 02.12.2010  136.38 KB относно: Предложение за решение по отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на Пламена Пламенова Първанова, наследница на починалата Гюлюмсер Асанова Първанова.

Решение № 1006 от 02.12.2010  140.24 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални № 036011 и № 036012, находящи се извън урбанизираните територии в местността „Равнището", землище с.Хрищени, община Стара Загора – собственост на „Отиком" ООД, гр.Стара Загора, с управител Веселин Тенев Генев – ЕИК 030264696. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Соп (смесена, за обществено обслужващи, производствени и складови дейности) с нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Търговски център за селскостопанска техника".

Решение № 1007 от 02.12.2010  140.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 037033, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Под Голиш", землище с.Хрищени, община Стара Загора – собственост на „Отиком" ООД, гр.Стара Загора, с управител Веселин Тенев Генев – ЕИК 030264696. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (смесена, за обществено обслужващи, производствени и складови дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника".

Решение № 1008 от 02.12.2010  138.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 171021, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Кумушла", землище с.Остра могила, община Стара Загора – собственост на Таня Тотева Белчева-Джурова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1009 от 02.12.2010  144.42 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Улица „Августа Траяна – Изток", местност „Каймака", землище гр.Стара Загора – от кв. „Самара – 3" до кръстовището на Околовръстен път с Хрищенско шосе, минаващо през имоти с №№: 68850.56.30, 68850.42.53, 68850.46.19, 68850.47.48, 68850.50.47.944, 68850.51.955, 68850.50.55, 68850.48.959, представляващи полски пътища – общинска публична собственост; 68850.42.951, 68850.47.957 и 68850.48.961, представляващи пасища,мери(земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвани от общината; 68850.47.952 и 68850.48.960, представляващи канали – общинска публична собственост; 68850.48.840, представляващ пустееща необработваема земя – общинска частна собственост; 68850.47.962 и 68850.47.963, представляващи жп транспорт – държавна публична собственост; 68850.42.48, 68850.42.49, 68850.42.50, 68850.46.3, 68850.46.18, 68850.47.38, 68850.48.47, 68850.48.36, 68850.48.4, 668850.48.22, 68850.48.6, представляващи (имоти със сменено предназначение) – частна собственост – на физически и юридически лица; 68850.46.5, 68850.46.8, 68850.46.9, 68850.46.15, 68850.47.3, 68850.47.4, 68850.47.5, 68850.47.6, 68850.47.7, 68850.47.08, 68850.47.14, 68850.47.15, 68850.47.21, 68850.48.3, 68850.48.4, 68850.48.7, 68850.48.8, 68850.48.10, 68850.48.11, 68850.48.21, 68850.48.23, 68850.48.24, 68850.48.25, 68850.48.26, 68850.48.27, 68850.48.28, 68850.48.30, 68850.48.37, 68850.48.41, 68850.48.42, 68850.48.43, 68850.48.51, 68850.48.52, 68850.48.53, 68850.49.9,68850.49.10, 68850.49.11, 68850.49.12, 68850.49.13, 68850.50.1, 68850.50.2, 68850.50.3, 68850.50.43, 68850.50.44, 68850.50.45, 68850.51.42, представляващи земеделски земи – частна собственост на физически и юридически лица.

Решение № 1010 от 02.12.2010  141.52 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 429, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Тихомир Иванов Михайлов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

Решение № 1011 от 02.12.2010  139.99 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 066015, находящ се извън урбанизираните територии в местнастта „Киселицата", землище с.Хрищени общ. Стара Загора – собственост на Иван Бойчев Иванов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект „База за съхранение на селскостопанска техника и продукция".

Решение № 1012 от 02.12.2010  138.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 150002 с идентификационен № 68850.150.2 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местнастта „Василка", землище гр.Стара Загора – собственост на Стефан Ботев Георгиев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект „База за съхранение на селскостопанска продукция и техника".

Решение № 1013 от 02.12.2010  139.00 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – от съществуваща въздушна мрежа НН на с.Сулица и преминава подземно до имота за захранване на обект: «Жилищна сграда» в поземлен имот № 70202.61.40 по кадастралната карта в местността »Бин будак», землище с. Сулица, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с №№ 70202.142.1 и 70202.142.273, представляващи пасище и нива(земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) – общинска собственост; № 70202.61.60, представляващ полски път – общинска собственост и № 70202.142.2, представляващ нива – собственост на физическо лице

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали