Протокол № 46 от 28.10.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 959 от 28.10.2010  129.08 KB относно: Присъждане на литературна награда „Николай Лилиев".
 
Решение № 960 от 28.10.2010  128.46 KB относно: Присъждане на награда „Икар".

Решение № 961 от 28.10.2010  130.54 KB относно: Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаването в Община Стара Загора.

Решение № 962 от 28.10.2010  170.71 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 963 от 28.10.2010  132.48 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община 

точка 6 199.83 KB относно: Разполагане на обществени тоалетни в Парк „Митрополит Методи Кусев"и Парк „Зеления клин".

Решение № 964 от 28.10.2010  139.94 KB относно: Продажба на общински поземлен имот с идентификационен № 68850.504.5137 (УПИ VІ5137, кв.258 по ПУП), гр.Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 965 от 28.10.2010  139.35 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х1718,"Оптиком" ООД , кв. 17 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.

точка 9 199.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ1345, кв. 520 по плана на град Стара Загора

Решение № 966 от 28.10.2010  129.39 KB относно: Одобряване проект на споразумение за сътрудничество между ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И „ГАЛЕРИЯ – СТАРА ЗАГОРА"АД

точка 11 204.50 KB относно: Промяна на предназначението на имоти - публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора".

Решение № 967 от 28.10.2010  131.44 KB относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Решение № 968 от 28.10.2010  131.20 KB относно: Продължаване или възлагане чрез конкурс управлението на общинско търговско дружество „Мересев" ЕООД

Решение № 969 от 28.10.2010  134.16 KB относно: Подписване на Споразумения за сътрудничество между Община Стара Загора, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и:
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „РОДИНА" СТАРА ЗАГОРА
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ" СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Решение № 970 от 28.10.2010  128.25 KB относно: Безвъзмездно предаване на Община Димитровград паметника на Владимир Илич Ленин, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 971 от 28.10.2010  134.35 KB относно: Обявяване на два броя диспечерски пунктове – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 972 от 28.10.2010  132.73 KB относно: Промяна на Правилника за организация и дейноста на Общински съвет Стара Загора – първо четене.

Решение № 973 от 28.10.2010  141.69 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – обект: „Временни пътни връзки в землището на с. Арнаутито при км 200 + 600 (198 + 267 ) за изграждане на участък от км 210 + 100 до км 241 + 900 на АМ „Тракия" – Лот-2 – Стара Загора – Нова Загора"– на територията на Община Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ №№ 018108, 022021, 022023, 025098, представляващи полски пътища – общинска публична собственост; ПИ № 000108, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост; ПИ №№ 000116, 000121 и 000118, представляващи канали – общиска публична собственост и ПИ №№ 028010 и 025097, представляващи пасище мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвани от Общината; ПИ №№ 020028, 025048, 025046, 020031, 020036, 020040 и 020043, представляващи земеделски земи, с начин на трайно ползване ниви – собственост на физически лица и ПИ № 020011 – представляващ архитектурен паметник на културата – държавна публична собственост

Решение № 974 от 28.10.2010  131.90 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на част от поземлен имот с кадастрален № 207019-(1500м2 от 3551м2), находящ се извън урбанизираните територии в местността „Герена", землище гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Райчо Вълков Райчев. С плана за застрояване в частта от имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

Решение № 975 от 28.10.2010  132.06 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални № 009035 и № 030022, находящи се извън урбанизираните територии в местността „До село", землище с.Ново село, община Стара Загора – собственост на „Финконсулт ЗК" ЕООД с управител Златка Йорданова Кожухарова, булстат 123721416. С плана за застрояване в двата имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свързано основно застрояване между ПИ № 009035 и ПИ № 030022 .

Решение № 976 от 28.10.2010  130.56 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални № 090019 и 090020, находящи се извън урбанизираните територии в местността „Ала баир", землище с. Богомилово, община Стара Загора – собственост на Светлана Желязкова Маркова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свързано основно застрояване – обект: „Жилищни сгради".

Решение № 977 от 28.10.2010  138.08 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 150, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Георги Костадинов Георгиев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване – обект: „Жилищна сграда".

Решение № 978 от 28.10.2010  174.73 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Христина Христова Радомирова (Стара Загора, ул. „Хан Аспарух" № 47 – ДВФУ), която да бъде ползвана за закупуване на учебници, тетрадки и учебни помагала.

Решение № 979 от 28.10.2010  137.08 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на Николета Миленова Николаева, наследница на починалия Милен Николаев Атанасов.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали