Протокол № 44 от 30.09.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 922 от 30.09.2010  128.60 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора". 

Решение № 923 от 30.09.2010  165.08 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 924 от 30.09.2010  141.38 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І Дом за деца, кв.38, с. Дълбоки, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 925 от 30.09.2010  144.29 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.505.105.1.1, гр. Стара Загора, бул. „Руски" № 5 /Кафе-аперитив/, по реда на ЗПСК.

Решение № 926 от 30.09.2010  135.99 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на два броя ОСД в УПИ I жс и пг, кв. 14, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 927 от 30.09.2010  142.30 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ VІІІ, кв.625 „Железник" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 928 от 30.09.2010  138.02 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ Х, кв.625 „Железник" по ПУП на гр.Стара Загора

Решение № 929 от 30.09.2010  138.91 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ ХІ, кв.625 „Железник" по ПУП на гр.Стара Загора

Решение № 930 от 30.09.2010  141.82 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ ХІІ, кв.625 „Железник" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 931 от 30.09.2010  138.37 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІV9, кв.8 по плана на с. Пряпорец, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 932 от 30.09.2010  139.74 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ХVІ-Автоспирка, в кв.28, с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение № 933 от 30.09.2010  139.33 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІХ497, кв.13, по ПУП на с. Малка Верея, Община Стара Загора

Решение № 934 от 30.09.2010  127.74 KB относно: Именуване на УПИ I градина в кв. 412 – Парк „Д-р Петър Дертлиев".

Решение № 935 от 30.09.2010  128.49 KB относно: Именуване на УПИ II градина в кв. 109 б – Парк „Подполковник Калитин".

Решение № 936 от 30.09.2010  130.20 KB относно: Вземане на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 879 по Протокол № 42 от 29.07.2010 година на Общински съвет

Решение № 937 от 30.09.2010  145.25 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на рибарник и водоем – публична общинска собственост в землищата на селата Оряховица и Братя Кунчеви.

Решение № 938 от 30.09.2010  138.28 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на Диспечерски пунктове намиращи се в кварталите „Зора" и „Железник".

Решение № 939 от 30.09.2010  131.99 KB относно: Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ.

Решение № 940 от 30.09.2010  133.14 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Ученическо хранене" ЕООД

Решение № 941 от 30.09.2010  131.75 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Обредни дейности" ЕООД

Решение № 942 от 30.09.2010  130.87 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Автосервиз на здравни заведения

Решение № 943 от 30.09.2010  132.33 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 944 от 30.09.2010  131.28 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – ново кабелно отклонение 20кV от ВЕ 20кV и изграждане на ново БКТП за захранване на обект: «Жилищна сграда и градински център» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 005001, местност »Аджалар», землище с. Богомилово, община Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000702, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост.

Решение № 945 от 30.09.2010  136.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 088020, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Баба юг", землище с.Богомилово, община Стара Загора – собственост на Димо Иванов Чакалов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

Решение № 946 от 30.09.2010  139.28 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – подмяна на монофазно електрозахранване с трифазно електрозахранване разположено в сервитута на съществуващото ел.трасе за захранване на обект: «Катодна станция «Ракитница» - обслужващо съоръжение към магистрален нефто продуктопровод Бургас-София, участък Бургас-Пловдив» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 013007, местност »Юнака», землище с. Ракитница, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастралени номера ПИ № 000739 и ПИ № 000749, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и ПИ № 000830, представляващ канал – общинска публична собственост в землището на с.Кирилово; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000173, представляващ полски път – общинска публична собственост в землището на с.Ракитница.

Решение № 947 от 30.09.2010  137.26 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 069004, находящ се извън урбанизираните територии в землище с. Ракитница, община Стара Загора – собственост на „Дош" ЕООД, гр.Стара Загора – с управител Дошо Милев Милев, ЕИК 123627842. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), ниско свободно основно застрояване – обект „Хладилна база за замразяване и съхранение на селскостопанска продукция".

Решение № 948 от 30.09.2010  137.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 038019, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Калето", землище с.Ракитница, община Стара Загора – собственост на „Агроимпекс ДД" ООД, гр.Стара Загора – с управител Христо Ангелов Динев, булстат 123735519 . С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), ниско свободно основно застрояване – обект „Винарска изба с дегустационна и комплекс от стаи за гости".

Решение № 949 от 30.09.2010  135.14 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 031020, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Бели връх", землище с.Колена, община Стара Загора – собственост на Валентина Филипова Асенова, гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Содо (смесена, за обществено и делово обслужване), ниско свободно основно застрояване – обект: „Крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, газстанция и търговски обект".

Решение № 950 от 30.09.2010  138.97 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване мрежа НН и изграждане на нов МчТП за захранване на обекти: «Жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални номера № 0103027, № 103028, № 103029, 103030 и № 103031, местност »Тумбите», землище с. Малка Верея, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 103009 и ПИ № 000111, представляващи селско, горски, ведомствени пътища – общинска публична собственост; ПИ № 000108, представляващ нелесопригодна площ-дървесна (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвана от Общината; ПИ № 103031 и 103032, представляващи индивидуално застрояване – частна собственост и ПИ № 103007, ПИ № 103008 и ПИ № 103005, представляващи земеделски земи – частна собственост.

Решение № 951 от 30.09.2010  138.89 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 110005, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Атюрен", землище с.Малка Верея, община Стара Загора – собственост на „АП-Проодефтики"" ООД, гр.Стара Загора – с управители Павел Димчев Иванов и Аристидис Панайотис Салцидис, булстат 123746597. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж,об (смесена, за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности), ниско свободно основно застрояване – обект: „Жилищна сграда и обект за стопанска дейност – търговско складова база за промишлени стоки".

Решение № 952 от 30.09.2010  137.40 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 124007, идентификационен номер № 68850.124.7 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Вадата", землище гр. Стара Загора – собственост на Златко Динев Тодоров – наследник на Диньо Тодоров Станчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), средно свободно основно застрояване – обект: „Складова база за бяла и черна техника".

Решение № 953 от 30.09.2010  137.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 132027, идентификационен № 68850.132.27 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Хаджиибрямов кладенец", землище гр.Стара Загора – собственост на Тодор Тончев Тодоров, гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена, за обществено обслужващи дейности), средно свободно основно застрояване – обект : „Демонстрационен център и складова база".

Решение № 954 от 30.09.2010  138.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на поземлен имот № 038014, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Под Голиш", землището с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „Строител ВД" ООД, гр.Стара Загора, представлявано от Веселин Костов Драгов, булстат 123532216. С изменението на плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пч (чисто производствена), средно свободно основно застрояване.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Производствено – техническа база – бетоново стопанство – подобект: „Портал, битова сграда с лаборатория и кабина за управление" в ПИ № 038014, местност „Под Голиш", землище с.Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 955 от 30.09.2010  137.21 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 100035, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Бобоолу", землище с.Малка Верея, община Стара Загора – собственост на „Агросън" ЕООД Стара Загора – представлявано от Добринка Димитрова Йорданова, булстат 123653805. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване – обект: „Жилищни сгради".

Решение № 956 от 30.09.2010  135.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 082030, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Алчака", землище с.Загоре, община Стара Загора – собственост на „Виена Реал Естейт" ЕООД, гр.София – с управител Пламен Димитров Митев, ЕИК 130241990. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), средно свободно основно застрояване – обект „Изложбена и търговска зала, офиси, складове и автосервиз".

Решение № 957 от 30.09.2010  207.08 KB относно: Включване на Община Стара Загора в проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010 / 2011 година.

точак 37 204.23 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ XIV – за озеленяване, кв. 28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора.

Решение № 958 от 30.09.2010  206.99 KB относно: Избор на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали