Протокол № 43 от 19.08.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 908 от 19.08.2010  130.06 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2010 г.
 
Решение № 909 от 19.08.2010  158.50 KB относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2010 г.

Решение № 910 от 19.08.2010  137.08 KB относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД в „Център за кожно-венерически заболявания – Стара Загора" ЕООД

Решение № 911 от 19.08.2010  136.42 KB относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар Стара загора" ЕООД в „Център за психично здраве" ЕООД гр.Стара Загора

Решение № 912 от 19.08.2010  136.66 KB относно: Пререгистрация на „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД в „Комплексен онкологичен център" ЕООД гр.Стара Загора

Решение № 913 от 19.08.2010  135.80 KB относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД в „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Решение № 914 от 19.08.2010  140.71 KB относно: Придобиване на имоти, собственост на Министерството на отбраната.

Решение № 915 от 19.08.2010  133.83 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013

Решение № 916 от 19.08.2010  132.82 KB относно: Кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"

Решение № 917 от 19.08.2010  129.13 KB относно: Поправка на допусната явна фактическа грешка в правното основание на Решение № 888 от Протокол № 42 /29.07.2010г. на Общински съвет.

Решение № 918 от 19.08.2010  129.89 KB относно: Предложение относно поправяне на явна фактическа грешка в правното основание и стъпката за наддаване на Решение №889 от Протокол №42 от 29.07.2010 год.

Решение № 919 от 19.08.2010  129.42 KB относно: Предложение относно поправяне на явна фактическа грешка в правното основание на Решение №890 от Протокол №42 от 29.07.2010год.

Решение № 920 от 19.08.2010  129.37 KB относно: Предложение относно поправяне на явна фактическа грешка в правното основание на Решение №891 от Протокол №42 от 29.07.2010год.

Решение № 921 от 19.08.2010  134.58 KB относно: Предложение относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на части от сграда – публична общинска собственост, находяща се на ул.»Градинарска» 16, кв. Кольо Ганчев, първи етаж на югозападната част на сградата на Спортно училище «Т.Каблешков».

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали