Протокол № 41 от 24.06.2010

Размер на шрифта: A A A


Решение № 857 от 24.06.2010  135.63 KB относно: Обсъждане на декларация на Клуб на етническите общности в Стара Загора и приемане на решение за осъждане неонациски прояви.

точка 2 202.05 KB относно: Промяна в състава на НС на ОбАП.

Решение № 858 от 24.06.2010  208.47 KB относно: Промяна състава и числеността на Постоянните комисии.

Решение № 859 от 24.06.2010  215.07 KB относно: Подаряване на акциите на ПФК Берое от СНЦ„ФК Берое 1916 – ветерани" на Община Стара Загора.

Решение № 860 от 24.06.2010  202.90 KB относно: Искане за отделяне на кметство село Яворово от Община Чирпан и преминаване към Община Стара Загора.

Решение № 861 от 24.06.2010  215.15 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура, на части от публична общинска собственост предоставена за управление на училища и детски градини

Решение № 862 от 24.06.2010  227.83 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура, на части от публична общинска собственост предоставена за управление на училища и детски градини

Решение № 863 от 24.06.2010  209.41 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на паркинг в кв."Железник" част от обект публична общинска собственост

Решение № 864 от 24.06.2010  204.57 KB относно: Обявяване на конкурс за отдаване под наем на части от сграда, находяща се на ул.„Отец Паисий" № 155

Решение № 865 от 24.06.2010  219.81 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идентификатор № 68850.519.90 /УПИ XXVIII525 в кв.426 по ПУП/ гр. Стара Загора.

Решение № 866 от 24.06.2010  139.84 KB относно: Промяна на регулация в кв. 35 по плана на с. Колена.

Решение № 867 от 24.06.2010  233.73 KB относно: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински имот с идентификатор №68850.518.383 (УПИ Х-жилищно строителство, кв.89 по ПУП) срещу обезщетение по плана на гр.Стара Загора

точка 13 202.47 KB относно: Привеждане на обекти общинска собственост в съответствие с изискванията за достъпна архитектурна среда

Решение № 868 от 24.06.2010  202.67 KB относно: Доклад за изпълнение на работна карта № 1 – Подобряване на организацията на безопастността на движение в гр. Стара Загора.

Решение № 869 от 24.06.2010  127.22 KB относно: Доклад за изпълнение по работна карта № 2 дейности по превенция на изоставянето и развитие на уменията за родителстване

Решение № 870 от 24.06.2010  296.10 KB относно: Именуване на улици.

Решение № 871 от 24.06.2010  206.37 KB относно: Приемане Доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на „МДОЗС Стара Загора" ЕООД

Решение № 872 от 24.06.2010  141.17 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за уличен водопровод и улична канализация за захранване на обект: «Жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални номера ПИ №№: 000296, 047012 и 047008, местност «Марашите», землище с.Малка Верея; ПИ № 048110, местност «Алваджи кайнак», землище с.Малка Верея; ПИ № 097005, местност «Ала баир», землище с.Малка Верея; ПИ №№: 000315, 000316, 000317, 000318, 000319, 000320, 000322, 000323, 000324, 000325, 000326, 000327, 000328, 000329, 000331 и 000332, землище с.Малка Верея, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000199 и ПИ № 000111, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000154, представляващ път ІІ клас републиканска пътна мрежа – държавна собственост.

Решение № 873 от 24.06.2010  212.29 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН от съществуващ БКТП „Славей", монтиран в поземлен имот № 131006 за захранване на обект «Автосервиз» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 131009, местност »Караиванов кладенец», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 001269 и ПИ № 001492, представляващи селскостопански, горски ведомствен път – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001384, представляващ територия заета от води и водни обекти – общинска публична собственост.

Решение № 874 от 24.06.2010  207.94 KB относно: Съгласуване на ПУП – парцеларен план за промяна на трасе на преносен газопровод на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ"- АД на територията землище с. Преславен, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали