Протокол № 4 от 13.12.2007

Размер на шрифта: A A A


Решение № 7 от 13.12.2007  129.84 KB относно: Изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2007 г.
 
Решение № 8 от 13.12.2007  219.08 KB относно: Приемане на план-сметка за определяне на размера на такса битови отпадъци през 2008 г. на Община Стара Загора

Решение № 9 от 13.12.2007  137.34 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Решение № 10 от 13.12.2007  131.65 KB относно: Изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на работещите в Община Стара Загора през 2007 г.

Решение № 11 от 13.12.2007  177.30 KB относно: Определяне на средни месечни работни заплати на едно лице от персонала и средства за заплати на делегираните от държавата дейности от 01.07.2007 г. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Решение № 12 от 13.12.2007  303.41 KB относно: Определяне на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за заплати по делегираните от държавата дейности от 01.11.2007 г. за функция „Образование"

Решение № 13 от 13.12.2007  152.42 KB относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2007 г., вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в поименния списък на обектите за инвестиране през 2007 г.

Решение № 14 от 13.12.2007  129.37 KB относно: Промяна на решение № 1033 от Протокол № 55 от 13.09.2007 г.

Решение № 15 от 13.12.2007  130.49 KB относно: Промяна на решение № 913 от Протокол № 52 от 10.05.2007 г.

Решение № 16 от 13.12.2007  138.34 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН /въздушно и подземно/ на базова станция на „Глобул" и изграждане на мачтов трафопост, отклонения 20 KV от ЖР стълб на съществуващ въздушен ел.провод в ПИ № 039010, местност Корията, землище с. Маджерито, Община Стара Загора

Решение № 17 от 13.12.2007  131.57 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на мобилна – приемно предавателна станция в ПИ № 051017, местност Пясъка, землище с. Ракитница, Община Стара Загора

Решение № 18 от 13.12.2007  131.94 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на ПИ № 206018 и ПИ № 206019, местност Герена, землище гр. Стара Загора

Решение № 19 от 13.12.2007  134.62 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ № 084004, отклонение 20 KV от ЖР стълб № 8 на съществуващ въздушен ел.провод до БКТП в имот 084004, местност Габрова кория, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора

Решение № 20 от 13.12.2007  129.96 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на ПИ № 110002, местност Вадата, землище гр. Стара Загора

Решение № 21 от 13.12.2007  137.38 KB относно: Удължаване на срокове на договори за наем по параграф 78, ал.2 от ЗОС

Решение № 22 от 13.12.2007  133.70 KB относно: Откриване на яслена група и преобразуване на ЦДГ № 1 „Звънче", гр. Стара Загора в обединено детско заведение за деца от 10 месеца до постъпване в I клас

Решение № 23 от 13.12.2007  132.43 KB относно: Допълнение на Решение № 1050 на Общински съвет Стара Загора за даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проекти за благоустрояването на обекти, публична общинска собственост пред Проект „Красива България" към Министерство на Труда и Социалната Политика, с цел подобряване на градската среда и създаване на трудова заетост за безработни лица

Решение № 24 от 13.12.2007  142.85 KB относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ ХХХІ14801 в кв. 608 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 25 от 13.12.2007  135.54 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ 32, кв.8а по плана на с.Пъстрово, чрез замяна

Решение № 26 от 13.12.2007  138.69 KB относно: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от имоти в кв.608 – "Три чучура-север", гр.Стара Загора

Решение № 27 от 13.12.2007  129.41 KB относно: Предложение относно опрощаване на неправомерно надвзета пенсия по молба на Христо Костов Атанасов

Решение № 28 от 13.12.2007  131.25 KB относно: Предложение относно отпущане на еднократна помощ на Донка Паскалева

точка 23 124.04 KB относно: Информация относно регистрация на групите в Общинския съвет

Решение № 29 от 13.12.2007  132.66 KB относно: Предложение за определяне представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

точка 25 132.78 KB относно: Предложение за отмяна на решение № 1010 от 13.09.2007 г. на Общински съвет – Стара Загора относно провеждане на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема и утвърждаване на критерии за оценка на кандидатите

Решение № 30 от 13.12.2007  127.82 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора

Решение № 31 от 13.12.2007  138.74 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

точка 28 133.79 KB относно: Избор на представители от общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската схема

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали