Протокол № 10 от 24.04.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 121 от 24.04.2008  138.75 KB относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора /второ четене/
 
Решение № 122 от 24.04.2008  212.85 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /първо четене/

Решение № 123 от 24.04.2008  152.87 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Ремонт и обновяване на образователна инфраструктура на територията на Община Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Компонент 1 „Образователна инфраструктура".

Решение № 124 от 24.04.2008  150.65 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Ремонт и обновяване на социалната инфраструктура на територията на Община Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Компонент 2 „Социална инфраструктура".

Решение № 125 от 24.04.2008  137.41 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе за външно ел.захранване 20kV в тръбна канална мрежа и изграждане на БКТП за обект: „Представителство за нови автомобили" в ПИ № 032018, местност „Влавошка могила", землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 126 от 24.04.2008  139.27 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе за външно ел.захранване, полагане на кабел НН подземно-свободно положен в изкоп и вграждане на МЧПТ в съществуващо ел.проводно отклонение 20 kV за ТП „Каците" на извод „Черково" за захранване на обект: „Ферма за зайци" в ПИ № 087012, местност „Под кокарджик", землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 127 от 24.04.2008  139.29 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе за въздушно ел. захранване 20 kV, монтаж на нов ЖР стълб ЪМ 20о 951 и изграждане на мачтов трафопост за захранване на обект в ПИ № 030004, местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора.

Решение № 128 от 24.04.2008  134.90 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасета на въздушна ел.мрежа с ЖБ стълбове и проводник ПВО и външен водопровод с ПЕВЛ ф 75 за обекти: „Жилищна сграда" в ПИ № 094001, ПИ № 093008, местност „Трапа", землище с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 129 от 24.04.2008  137.56 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на обект „Базова станция на GSM оператор Глобул № 6123" в ПИ № 044015, местност „Юрта", землище с. Бъдеще, Община Стара Загора.

Решение № 130 от 24.04.2008  132.61 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на обект „Автоборса с бензиностанция и бистро" в ПИ № 136001, местност „Летището", землище гр. Стара Загора.

Решение № 131 от 24.04.2008  134.09 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на обект „Жилищна сграда" в ПИ № 086001 местност „Клюнка", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 132 от 24.04.2008  138.00 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване и изграждане на нов трафопост 20 kV, тип БКТП за обект „Изложбена зала за продажба на автомобили, магазин и автосервиз на Хонда" в ПИ № 110004, местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 133 от 24.04.2008 134.50 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване за обект „Цех за алуминиева и PVC дограма" в ПИ № 031014, местност „Бобака", землище с. Еленино, Община Стара Загора.

Решение № 134 от 24.04.2008  136.67 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване кабел 20 kV за обект: „Складово-обслужващ комплекс за автомобили" в ПИ № 171015, местност „Берекет могила", землище гр. Стара Загора.

Решение № 135 от 24.04.2008  134.76 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. Захранване НН на обект: „Сушилни за тютюн в ПИ № 016034, местност „Герена", землище с. Калитиново, Община Стара Загора.

Решение № 136 от 24.04.2008  132.31 KB относно: Вземане на решение за закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда", Стара Загора.

Решение № 137 от 24.04.2008  129.58 KB относно: Даване съгласие на "Диагностично консултативен център" ЕООД гр. Стара Загора за брак на ДМА.

Решение № 138 от 24.04.2008  130.38 KB относно: Възлагане одиторски заверки на общинските търговски дружества през 2008 г.

Решение № 139 от 24.04.2008  170.86 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност кв.39 с. Дълбоки, община Стара Загора / бивша баня /, по реда на ЗПСК.

Решение № 140 от 24.04.2008  135.75 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ 408 кв. 3 по плана на с. Хрищени чрез замяна на части от имоти.

Решение № 141 от 24.04.2008  136.57 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ 203, кв. 15 по плана на с. Малка Верея.

Решение № 142 от 24.04.2008  136.11 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ 615, кв.4930 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 143 от 24.04.2008  136.43 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в УПИ І кжс, кв. 643а по плана на гр. Стара Загора.

точка 24 126.65 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ VІІІ 657 в кв. 506 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 144 от 24.04.2008  139.05 KB относно: Промяна на Решение № 954 от 19.07.2007г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 145 от 24.04.2008  135.86 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд ОБПФ в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора

Решение № 146 от 24.04.2008  147.01 KB относно: Отмяна на решение № 839 от 19.09.2002г. и решение № 209 от 30.09.2004г. на Общински съвет по наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с ПМС № 218 / 18.10.2000г.

Решение № 147 от 24.04.2008  131.83 KB относно: Изпълнение на мероприятия по действащия Лесоустройствен проект на горите, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 148 от 24.04.2008  135.24 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти – публична общинска собственост.

Решение № 149 от 24.04.2008  132.30 KB относно: Присъждане на наградата „Стара Загора" за 2008 година.

Решение № 150 от 24.04.2008  188.56 KB относно: Предложение на Експертната комисия за присъждане на награди в системата на Народната просвета за 2008 година.

точка 32 130.03 KB относно: Поставяне на българско знаме и православен кръст във всяка класна стая, както и табло с десетте Божи заповеди във фоайетата на всички училища, намиращи се на територията на Община Стара Загора

точка 33 129.40 KB относно: Промяна в режима на движение по някои основни улици в град Стара Загора.

Решение № 151 от 24.04.2008  135.35 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на канализационна мрежа на кв. Кольо Ганчев – ІІ етап – източна част и изграждане на връзките с ГПСОВ по ОП „Околна среда 2007-2013", Бюджетна линия BG161РО005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадачни води"

Решение № 152 от 24.04.2008  131.37 KB относно: Прекратяване на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема, обявен с решение 1010 / 13.09.2007 год.

Решение № 153 от 24.04.2008  133.85 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на наследниците на починалия Павлин Каменов Каменов.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали