Протокол № 10 от 24.04.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 121 от 24.04.2008  138.75 KB относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора /второ четене/
 
Решение № 122 от 24.04.2008  212.85 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /първо четене/

Решение № 123 от 24.04.2008  152.87 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Ремонт и обновяване на образователна инфраструктура на територията на Община Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Компонент 1 „Образователна инфраструктура".

Решение № 124 от 24.04.2008  150.65 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Ремонт и обновяване на социалната инфраструктура на територията на Община Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Компонент 2 „Социална инфраструктура".

Решение № 125 от 24.04.2008  137.41 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе за външно ел.захранване 20kV в тръбна канална мрежа и изграждане на БКТП за обект: „Представителство за нови автомобили" в ПИ № 032018, местност „Влавошка могила", землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 126 от 24.04.2008  139.27 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе за външно ел.захранване, полагане на кабел НН подземно-свободно положен в изкоп и вграждане на МЧПТ в съществуващо ел.проводно отклонение 20 kV за ТП „Каците" на извод „Черково" за захранване на обект: „Ферма за зайци" в ПИ № 087012, местност „Под кокарджик", землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 127 от 24.04.2008  139.29 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе за въздушно ел. захранване 20 kV, монтаж на нов ЖР стълб ЪМ 20о 951 и изграждане на мачтов трафопост за захранване на обект в ПИ № 030004, местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора.

Решение № 128 от 24.04.2008  134.90 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасета на въздушна ел.мрежа с ЖБ стълбове и проводник ПВО и външен водопровод с ПЕВЛ ф 75 за обекти: „Жилищна сграда" в ПИ № 094001, ПИ № 093008, местност „Трапа", землище с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 129 от 24.04.2008  137.56 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на обект „Базова станция на GSM оператор Глобул № 6123" в ПИ № 044015, местност „Юрта", землище с. Бъдеще, Община Стара Загора.

Решение № 130 от 24.04.2008  132.61 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на обект „Автоборса с бензиностанция и бистро" в ПИ № 136001, местност „Летището", землище гр. Стара Загора.

Решение № 131 от 24.04.2008  134.09 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на обект „Жилищна сграда" в ПИ № 086001 местност „Клюнка", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 132 от 24.04.2008  138.00 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване и изграждане на нов трафопост 20 kV, тип БКТП за обект „Изложбена зала за продажба на автомобили, магазин и автосервиз на Хонда" в ПИ № 110004, местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 133 от 24.04.2008 134.50 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване за обект „Цех за алуминиева и PVC дограма" в ПИ № 031014, местност „Бобака", землище с. Еленино, Община Стара Загора.

Решение № 134 от 24.04.2008  136.67 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване кабел 20 kV за обект: „Складово-обслужващ комплекс за автомобили" в ПИ № 171015, местност „Берекет могила", землище гр. Стара Загора.

Решение № 135 от 24.04.2008  134.76 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. Захранване НН на обект: „Сушилни за тютюн в ПИ № 016034, местност „Герена", землище с. Калитиново, Община Стара Загора.

Решение № 136 от 24.04.2008  132.31 KB относно: Вземане на решение за закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда", Стара Загора.

Решение № 137 от 24.04.2008  129.58 KB относно: Даване съгласие на "Диагностично консултативен център" ЕООД гр. Стара Загора за брак на ДМА.

Решение № 138 от 24.04.2008  130.38 KB относно: Възлагане одиторски заверки на общинските търговски дружества през 2008 г.

Решение № 139 от 24.04.2008  170.86 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност кв.39 с. Дълбоки, община Стара Загора / бивша баня /, по реда на ЗПСК.

Решение № 140 от 24.04.2008  135.75 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ 408 кв. 3 по плана на с. Хрищени чрез замяна на части от имоти.

Решение № 141 от 24.04.2008  136.57 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ 203, кв. 15 по плана на с. Малка Верея.

Решение № 142 от 24.04.2008  136.11 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ 615, кв.4930 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 143 от 24.04.2008  136.43 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в УПИ І кжс, кв. 643а по плана на гр. Стара Загора.

точка 24 126.65 KB относно: Учредяване право на строеж в УПИ VІІІ 657 в кв. 506 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 144 от 24.04.2008  139.05 KB относно: Промяна на Решение № 954 от 19.07.2007г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 145 от 24.04.2008  135.86 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд ОБПФ в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора

Решение № 146 от 24.04.2008  147.01 KB относно: Отмяна на решение № 839 от 19.09.2002г. и решение № 209 от 30.09.2004г. на Общински съвет по наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с ПМС № 218 / 18.10.2000г.

Решение № 147 от 24.04.2008  131.83 KB относно: Изпълнение на мероприятия по действащия Лесоустройствен проект на горите, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 148 от 24.04.2008  135.24 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обекти – публична общинска собственост.

Решение № 149 от 24.04.2008  132.30 KB относно: Присъждане на наградата „Стара Загора" за 2008 година.

Решение № 150 от 24.04.2008  188.56 KB относно: Предложение на Експертната комисия за присъждане на награди в системата на Народната просвета за 2008 година.

точка 32 130.03 KB относно: Поставяне на българско знаме и православен кръст във всяка класна стая, както и табло с десетте Божи заповеди във фоайетата на всички училища, намиращи се на територията на Община Стара Загора

точка 33 129.40 KB относно: Промяна в режима на движение по някои основни улици в град Стара Загора.

Решение № 151 от 24.04.2008  135.35 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на канализационна мрежа на кв. Кольо Ганчев – ІІ етап – източна част и изграждане на връзките с ГПСОВ по ОП „Околна среда 2007-2013", Бюджетна линия BG161РО005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадачни води"

Решение № 152 от 24.04.2008  131.37 KB относно: Прекратяване на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема, обявен с решение 1010 / 13.09.2007 год.

Решение № 153 от 24.04.2008  133.85 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на наследниците на починалия Павлин Каменов Каменов.

Горещ телефон
за сигнали