Решения мандат 2007-2011

Протокол № 31 от 23/24.10.2009

относно: Обсъждане и актуализиране на програмата за работа на Общински съвет – Стара Загора   относно: Анализ на присъствието на Общинските съветници в заседанията на Общински съвет и заседанията на постоянните и…

Протокол № 32 от 29.10.2009

относно: Промяна на бюджета на Община Стара Загора, промяна в поименния списък на капиталовите разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2009 г.   относно: Промяна…

Протокол № 33 от 26.11.2009

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. – първо четене относно: Информация за изпълнение…

Протокол № 34 от 22.12.2009

относно: Наредба за наемните цени на общинските недвижими имоти на територията на Община Стара Загора. – второ четене   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на…

Протокол № 35 от 28.01.2010

 относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2010 год. относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2009 година и…

Протокол № 36 от 25.02.2010

относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на гражданите / Приета от Общинския съвет с Решение № 774…

Протокол № 37 от 25.03.2010

относно: Полагане на клетва на избрания кмет на село Малко Кадиево.  относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на…

Протокол № 38 от 16.04.2010

относно: Изслушване на служители от Държавна опера Стара Загора и новоназначения директор на същата.  относно: Приемане на Декларация, изразяваща отношението на Общински съвет към създалата се кризисна ситуация. относно: Приемане на Декларация на…

Протокол № 39 от 29.04.2010

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора – второ четене   относно: Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора…

Протокол № 40 от 27.05.2010

относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2009 година и разпределение на печалбата.   относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2010 година. относно: Актуализация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали