Решения мандат 2007-2011

Протокол № 31 от 23/24.10.2009

относно: Обсъждане и актуализиране на програмата за работа на Общински съвет – Стара Загора   относно: Анализ на присъствието на Общинските съветници в заседанията на Общински съвет и заседанията на постоянните и…

Протокол № 32 от 29.10.2009

относно: Промяна на бюджета на Община Стара Загора, промяна в поименния списък на капиталовите разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2009 г.   относно: Промяна…

Протокол № 33 от 26.11.2009

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. – първо четене относно: Информация за изпълнение…

Протокол № 34 от 22.12.2009

относно: Наредба за наемните цени на общинските недвижими имоти на територията на Община Стара Загора. – второ четене   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на…

Протокол № 35 от 28.01.2010

 относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2010 год. относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2009 година и…

Протокол № 36 от 25.02.2010

относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на гражданите / Приета от Общинския съвет с Решение № 774…

Протокол № 37 от 25.03.2010

относно: Полагане на клетва на избрания кмет на село Малко Кадиево.  относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на…

Протокол № 38 от 16.04.2010

относно: Изслушване на служители от Държавна опера Стара Загора и новоназначения директор на същата.  относно: Приемане на Декларация, изразяваща отношението на Общински съвет към създалата се кризисна ситуация. относно: Приемане на Декларация на…

Протокол № 39 от 29.04.2010

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора – второ четене   относно: Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора…

Протокол № 40 от 27.05.2010

относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2009 година и разпределение на печалбата.   относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2010 година. относно: Актуализация…

Горещ телефон
за сигнали