Решения мандат 2007-2011

Протокол № 21 от 22.01.2009

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.   относно: Наредба за изменение и допълнение…

Протокол № 22 от 29.01.2009

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община    относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата…

Протокол № 23 от 26.02.2009

относно: Полагане на клетва на нов общински съветник.  относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2008 и приемане на бюджета на общината за 2009 година. относно: Стратегия за управление…

Протокол № 24 от 05.03.2009

  относно: Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – второ четене  относно: Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост…

Протокол № 25 от 26.03.2009

относно: Полагане на клетва от нов общински съветник относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – първо четене   относно: Наредба за реда и условията…

Протокол № 26 от 30.04.2009

относно: Даване съгласие за откриване процедура по акредитация на „ОДПФЗС – Стара Загора"ЕООД.  относно: Определяне на основните месечни заплати на Кмет на община, кметства/населени места/ в сила от 01.01.2009 год. относно: Наредба за…

Протокол № 27 от 21.05.2009

относно: Презентация на интернет сайта на Общински съвет – Стара Загора относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2009 г. относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и…

Протокол № 28 от 25.06.2009

 относно: Допълнение към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост   относно: Промяна на регулацията в кв. 50, "Лозенец" по плана на град Стара Загора относно: Продажба на…

Протокол № 29 от 30.07.2009

 относно: Избор на Председател на Общински съвет  относно: Попълване състава на Надзорния съвет. относно: Попълване състава на постоянните комисии по образование, наука и защита правата и интересите на децата и младежите; имоти, стопанска…

Протокол № 30 от 17.09.2009

относно:Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене. относно: Приемане на Наредба за наемните…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали