Решения мандат 2007-2011

Протокол № 21 от 22.01.2009

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.   относно: Наредба за изменение и допълнение…

Протокол № 22 от 29.01.2009

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община    относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата…

Протокол № 23 от 26.02.2009

относно: Полагане на клетва на нов общински съветник.  относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2008 и приемане на бюджета на общината за 2009 година. относно: Стратегия за управление…

Протокол № 24 от 05.03.2009

  относно: Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – второ четене  относно: Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост…

Протокол № 25 от 26.03.2009

относно: Полагане на клетва от нов общински съветник относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора – първо четене   относно: Наредба за реда и условията…

Протокол № 26 от 30.04.2009

относно: Даване съгласие за откриване процедура по акредитация на „ОДПФЗС – Стара Загора"ЕООД.  относно: Определяне на основните месечни заплати на Кмет на община, кметства/населени места/ в сила от 01.01.2009 год. относно: Наредба за…

Протокол № 27 от 21.05.2009

относно: Презентация на интернет сайта на Общински съвет – Стара Загора относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2009 г. относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и…

Протокол № 28 от 25.06.2009

 относно: Допълнение към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост   относно: Промяна на регулацията в кв. 50, "Лозенец" по плана на град Стара Загора относно: Продажба на…

Протокол № 29 от 30.07.2009

 относно: Избор на Председател на Общински съвет  относно: Попълване състава на Надзорния съвет. относно: Попълване състава на постоянните комисии по образование, наука и защита правата и интересите на децата и младежите; имоти, стопанска…

Протокол № 30 от 17.09.2009

относно:Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене. относно: Приемане на Наредба за наемните…

Горещ телефон
за сигнали