Решения


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 01.06.2023

Решение № 2571 от 01.06.2023 г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“   Решение № 2572 от 01.06.2023 г. относно: Определяне на представител на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 54 ОТ 23.05.2023

Решение № 2522 от 23.05.2023 г. относно: Даване съгласие на община Стара Загора за кандидатстване и осигуряване  на устойчивост в предложение на изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на общежитие към Спортно училище „Тодор Каблешков, град Стара Загора“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 53 ОТ 27.04.2023

Решение № 2433 от 27.04.2023г. относно: Постъпило искане за разсрочване на задължения за местни данъци и такси от „УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД   Решение № 2434 от 27.04.2023г. относно: Даване съгласие община Стара Загора да сключи споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 52 ОТ 30.03.2023 г.

Решение № 2347 от 30.03.2023г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата да условията и реда за тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора за II четене     Решение № 2348 от 30.03.2023г. относно:…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 51 ОТ 14.03.2023

Решение № 2344 от 14.03.2023г. относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора   Решение № 2345 от 14.03.2023г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 50 ОТ 23.02.2023

Решение № 2284 от 23.02.2023г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора – второ четене   Решение № 2285 от 23.02.2023г. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 49 ОТ 26.01.2023

Решение № 2228 от 26.01.2023 г. относно: Приемане на годишен отчет за 2022 г. Приложение Решение № 2229 от 26.01.2023 г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли -декември 2022г.   Решение № 2230 от 26.01.2023 г. относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 48 ОТ 05.01.2023

Решение № 2220 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ДЖИСОЛ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост   Решение № 2221 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 47 ОТ 20.12.2022

Решение № 2176 от 20.12.2022 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене   Решение № 2177 от 20.12.2022 г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2023г. Проложение …

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 46 ОТ 24.11.2022

  Решение № 2095 от 24.11.2022 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – второ четене   Решение № 2096 от 24.11.2022 г. относно: Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности извън общинската администрация във връзка…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали