РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

Титуляр Разрешително № Разрешително дата Срок на действие на разрешителното в години Наименование на съоръжението Номер на изменение/продължване на разрешителното Дата на изменение/продължаване на разрешителното Цел на ползване на водата Лимит на ползване Разрешено водно количество Място на водовземане/водоползване
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали