РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Титуляр Разрешително № Разрешително дата Дата на влизане в сила Срок на действие на разрешителното в години Крайна дата на разрешителното Наименование на находището на минерални води Наименование на съоръженията за водовземане Номер и дата на изменение на разрешителното Номер и дата на продължаване на разрешителното Цел на ползване на водата Средноденонощен дебит л/с Разпределение на разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване Разпределение на разрешените обеми за лечение,профилактика и рехабилитация Разпределение на разрешените обеми за промишлени цели Разпределение на разрешените обеми за отдих,спорт, битови и хигиенни нужди Разпределение на разрешените обеми за други
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали