Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на  строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108"


Решение  27/08/2018, 17:29

Обявление  27/08/2018, 17:29

Документация за участие  27/08/2018, 17:29

Техническа спецификация  27/08/2018, 17:29

Проект на договор  27/08/2018, 17:29

ЕЕДОП - в електронен вид  27/08/2018, 17:29

Образци на документи  27/08/2018, 17:29

espd-request  27/08/2018, 17:29

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/09/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/09/2018
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 15/10/2018, 15:52

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  03/10/2018, 16:33

Протокол № 2  26/10/2018 , 10:22

Протокол № 3  26/10/2018 , 10:22

Протокол № 4  26/10/2018 , 10:22

 

Доклад

Доклад  29/10/2018 , 17:29

Доклад  26/10/2018 , 10:22 - техническа грешка

 

Решение 

Решение № 10-00-1888  26/10/2018 , 10:22

 

Договор

Договор № 2259  22/01/2019 , 10:41

Приложение - ценово предложение  22/01/2019 , 10:41

Приложение - техническо предложение  22/01/2019 , 10:41

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали