Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради в сгради за социални жилища

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатори 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2, в сгради за социални жилища,  УПИ XX-3910, кв. 527a по плана на гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ №26“


Решение  17/01/2019, 16:20

Обявление  17/01/2019, 16:20

Документация за участие  17/01/2019, 16:20

Техническа спецификация  17/01/2019, 16:20

Проект на договор  17/01/2019, 16:20

Образци на документи  17/01/2019, 16:20

Образец на ЕЕДОП  17/01/2019, 16:20

espd-request  17/01/2019, 16:20

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/02/2019
Час: 17:30


УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/02/2019
Час: 11:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  26/02/2019 , 15:26

Съобщение за отваряне на ценови предложения 21/03/2019, 16:12

Протокол за разглеждане на техническите предложения  11/04/2019 , 11:45

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  11/04/2019 , 11:45

Протокол  11/04/2019 , 11:45

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП  11/04/2019 , 11:45

Решение № 10-00-632 за избор на изпълнител  11/04/2019 , 11:45

Договор № 1164  02/07/2019 , 17:17

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали