Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР- ЦДГ "Зорница", Мултифункционална зала и Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти:

обект 1: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара Загора“.

обект 2: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“

обект 3: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3  по КККР на гр. Стара Загора в УПИ XII-91, кв. 4004 по плана на гр. Стара Загора"


Решение  25/10/2018 , 17:28


Договор № 2257  07/01/2019 , 16:58

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали