Процедури по ЗОП след 15 април 2016


КОНКУРС ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „КОНКУРС ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА““ Решение  18/01/2019, 16:17 Обявление  18/01/2019, 16:17 Техническо задание  18/01/2019, 16:17 Документация 18/01/2019, 16:17 Скица с виза  18/01/2019, 16:17 Извадка от проект Антична улица  18/01/2019, 16:17 Образци на документи  18/01/2019, 16:17 ЕЕДОП  18/01/2019, 16:17 espd-request  18/01/2019, 16:17 Номинация за жури 26/03/2019, 15:37 Окончателен поименен състав…

Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по пет ОП

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“  по пет обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на техническо…

Доставка на 2 броя комунална машина с прикачен инвентар за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на 2 броя комунална машина с прикачен инвентар за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“ в Община Стара Загора“ Решение  17/01/2019, 16:30 Обявление  17/01/2019, 16:30 Документация за участие  17/01/2019, 16:30 Техническа спецификация  17/01/2019, 16:30 Проект на договор  17/01/2019, 16:30 Образци на документи  17/01/2019, 16:30 Образец на…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради в сгради за социални жилища

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатори 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2, в сгради за социални жилища,  УПИ XX-3910, кв. 527a по плана на гр. Стара…

Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на Община Стара Загора по осем обособени позиции Обособена позиция № 1: "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Сулица" Обособена позиция № 2: "Подобряване проводимостта на…

Изготвяне на комплексен доклад и упражняване на СН при изпълнение на СМР по Изграждане на СУГТ по проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ (СУГТ) ПО…

Доставка на употребяван товарен автомобил за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Доставка на употребяван товарен автомобил за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в община Стара Загора Решение 14/12/2018, 14:56 Обявление 14/12/2018, 14:56 Документация за участие 14/12/2018, 14:56 Техническа спецификация 14/12/2018, 14:56 Методика за оценка на офертите 14/12/2018, 14:56 Проект на договор 14/12/2018, 14:56 Образци на…

Изработване на инвестиционния проект на обект: НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Изработване на инвестиционния проект (фаза работен проект) на обект: НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“ и осъществяване на Авторски надзор по време на извършване на СМР“ Решение 13/12/2018, 17:20 Протокол 07/01/2019, 16:53 Доклад по…

Доставка на нов багер челен товарач за Гробищен парк

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Доставка на нов багер челен товарач за Гробищен парк“ Решение 03/12/2018, 16:47 Обявление 03/12/2018, 16:47 Документация за участие 05/12/2018, 12:20 Техническа спецификация 05/12/2018, 12:20 Методика за оценка на офертите 05/12/2018, 12:20 Проект на договор 05/12/2018, 12:20 Образци на документи 05/12/2018, 12:20 Образец ЕЕДОП  05/12/2018, 12:20 espd-request 05/12/2018, 12:20…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали