Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни средства (МПС), собственост на Община Стара Загора, сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на МПС и сключване на застраховка на…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв. „Самара“ 2, в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв. „Самара“ 2, в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе" Решение  01/07/2019 , 17:08 espd-request  01/07/2019 , 17:08 Решение…

Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Охранителен канал „Лозенец“ в град Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Охранителен канал „Лозенец“ в град Стара Загора" Решение  27/06/2019, 15:05 Обявление  27/06/2019, 15:05 Документация за участие  27/06/2019, 15:05 Техническо задание  27/06/2019, 15:05 Проект на договор 27/06/2019, 15:05 Образци на документи  27/06/2019, 15:05 espd-request  27/06/2019, 15:05 Съобщение…

Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от Областната транспортна схема от квотата на Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от Областната транспортна схема от квотата на Стара Загора" Решение  20/06/2019, 17:26 Обявление  20/06/2019, 17:26 Документация за участие  20/06/2019, 17:26 Техническа спецификация  20/06/2019, 17:26 Проект на договор 20/06/2019, 17:26 Образци на документи  20/06/2019, 17:26 espd-request  20/06/2019, 17:26…

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ " Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" гр. Стара Загора" Решение  12/06/2019 , 17:16 Обявление  12/06/2019 , 17:16 Документация за участие  12/06/2019 , 17:16 Техническа спецификация  12/06/2019 , 17:16 Проект на договор  12/06/2019 , 17:16 Методика за оценка на офертите …

Изработване на Общ устройствен план на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване на Общ устройствен план на Община Стара Загора" Решение  10/06/2019 , 16:06 Обявление  10/06/2019 , 16:06 Документация за участие  10/06/2019 , 16:06 Техническа спецификация  10/06/2019 , 16:06 Проект на договор  10/06/2019 , 16:06 Задание  10/06/2019 , 16:06 Образци на документи  10/06/2019 , 16:06…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II" Решение  07/06/2019, 14:32 Обявление  07/06/2019, 14:32 Документация…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв.„Самара“ 2, в гр.Стара Загора, в съществуващо трасе

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопровод от водоизточник „Долен Беш Бунар“ до разпределителната мрежа в кв. „Самара“ 2, в гр. Стара Загора, в съществуващо трасе" Решение  06/06/2019, 17:26 Обявление  06/06/2019, 17:26 Документация за…

Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на  гр. Стара Загора” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА ЦДГ…

Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Ново село, община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Ново село, община Стара Загора" Решение  05/06/2019 , 17:16 Обявление  05/06/2019 , 17:16 Документация за участие  05/06/2019 , 17:16 Техническа спецификация  05/06/2019 , 17:16 Проект на договор  05/06/2019 , 17:16 Отводнителни канали  05/06/2019…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали