Процедури по ЗОП след 15 април 2016


СМР по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I, кв. 334а, УПИ IX-7152 и УПИ VI-7153, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Строително - монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора Решение 31/07/2019, 16:00 Обявление 31/07/2019, 16:00 Документация за участие 31/07/2019,…

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора" Решение 26/07/2019, 12:00 Обявление 26/07/2019, 12:00 Документация за участие 26/07/2019, 12:00 Техническа спецификация 26/07/2019, 12:00 Проект на договор 26/07/2019, 12:00 Образци 26/07/2019, 12:00 espd-request  26/07/2019, 12:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Дата: 28/08/2019 Час: 17:30…

Проектиране и упражняване на авторски надзор за обекти на територията на гр. Стара Загора по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обекти на територията на гр. Стара Загора” по три обособени позиции Обособена позиция № 1: „Проектиране и упражняване на авторски надзор/ за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект - „Благоустрояване на УПИ II- детска ясла в кв.320 /ПИ 504.4334 – по КК/, гр.Стара Загора" Решение 17/07/2019, 17:10 Обявление 17/07/2019, 17:10 Документация за участие 17/07/2019, 17:10 Техническа спецификация 17/07/2019, 17:10 Проект на…

Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр. Стара Загора, западно от кв. Три чучура - юг

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр. Стара Загора, западно от кв. Три чучура - юг"      Решение 16/07/2019, 17:09 Договор № 1971-10  27/11/2019 , 16:41…

Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покривната плоча на котелно в УПИ II- жилищно строителство и КОО

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покривната плоча на котелно в УПИ II- жилищно строителство и КОО, кв. 62 б, гр Стара Загора" Решение 16/07/2019, 17:20 Обявление 16/07/2019, 17:20 Документация за участие 16/07/2019, 17:20 Техническа спецификация 16/07/2019, 17:20…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II" Решение 16/07/2019, 17:15 Обявление 16/07/2019, 17:15 Документация…

Извършване на строително-монтажни работи на обект - "Благоустрояване на УПИ IIДЕТСКА ЯСЛА, кв. 320 /ПИ 504.4334 ПО КК/, гр. Стара Загора, по Проект "Красива България"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително-монтажни работи на обект - "Благоустрояване на УПИ IIДЕТСКА ЯСЛА, кв. 320 /ПИ 504.4334 ПО КК/, гр. Стара Загора, по Проект "Красива България"" Решение 12/07/2019, 17:00 Обявление 12/07/2019, 17:00 Указания за подготовка на оферта 12/07/2019, 17:00 Техническа спецификация 12/07/2019, 17:00 Проект 12/07/2019, 17:00 Количествено-стойностна…

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора по 2 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора" по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост" Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия за улично осветление на територията на Община Стара…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали