Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП за определяне на стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019 г. Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“ във връзка с кандидатстване на общината за предоставяне на безвъзмездна…

Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост" Решение 27/11/2019, 16:27 Обявление 27/11/2019, 16:27 Документация за участие 27/11/2019, 16:27 Техническа спецификация 27/11/2019, 16:27 Проект на договор 27/11/2019, 16:27 Образци на документи 27/11/2019, 16:27 espd-request 27/11/2019, 16:27 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора" Решение  22/11/2019 , 14:50 Обявление  22/11/2019 , 14:50 Документация за участие  22/11/2019 , 14:50 Техническо задание  22/11/2019 , 14:50 Спецификация многофункционална спортна зала  22/11/2019…

Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ Решение 21/11/2019, 16:50 Обявление 21/11/2019, 16:50 Документация…

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена междуселищна автобусна линия от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Решение 25/10/2019, 16:13 Обявление 25/10/2019, 16:13 Документация за участие 25/10/2019, 16:13 Проект на договор 25/10/2019, 16:13 Образци на документи 25/10/2019, 16:13  Съобщение за отваряне на ценови…

Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на компютърни конфигурации и монитори за нуждите на Община Стара Загора" Решение 22/10/2019, 14:11 Обявление 22/10/2019, 14:11 Документация за участие 22/10/2019, 14:11 Техническа спецификация 22/10/2019, 14:11 Проект на договор 22/10/2019, 14:11 Образци на документи 22/10/2019, 14:11 espd-request 22/10/2019, 14:11   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ…

Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора" Решение 17/10/2019, 17:06 Обявление 17/10/2019, 17:06 Документация за участие 17/10/2019, 17:06 Техническа спецификация 17/10/2019, 17:06 Техническо задание 17/10/2019, 17:06 Методика за комплексна оценка 17/10/2019, 17:06 Скица с виза 17/10/2019, 17:06 Проект…

Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора за 2019 - 2022 г." Решение  14/10/2019 , 17:32 Обявление  14/10/2019 , 17:32 Документация за участие  14/10/2019 , 17:32 Образци на документи  14/10/2019 , 17:32 espd-request  14/10/2019…

Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на цветя и храсти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на цветен разсад за двугодишни и лятноцъфтящи цветя и луковици“ Обособена позиция №2: „Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти" Решение  14/10/2019 , 17:22…

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор по Оперативна програма „Добро управление”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор  BG05SFOP001-4.004-0015-С01 / 14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ" Решение  14/10/2019 , 17:16 Обявление …

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали