Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Извършване на строителни и монтажни работи по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строителни и монтажни работи по обособени позиции както следва:Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Златен клас“, площадкова…

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на детска градина № 1 „Звънче“, кв. „Три чучура – север“, УПИ ІVдетска градина, кв. 605 по плана на гр. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на детска градина № 1 „Звънче“, кв. „Три чучура – север“, УПИ ІVдетска…

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с два обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обекти: Обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около…

Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ №58 "Звездица" кв."Железник"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ №58 "Звездица" кв."Железник" -…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр.Стара Загора , ул."Златен клас "№12 вх.А, вх.Б

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на жилищна сграда гр.Стара Загора , ул."Златен клас "№12 вх.А, вх.Б"  

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община Стара Загора"

Провеждане на обучение и супервизии на ОЕПГ обучение на членовете на Комисията за детето и експертите и индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца по Проект "Приеми ме 2015" по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Провеждане на обучение и супервизии /индивидуални и групови/ на ОЕПГ, обучение на членовете на Комисията за детето и експертите от РДСП/ДСП/ОЗД и индивидуална…

Информация, публичност и комуникация, по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Информация, публичност и комуникация, по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проектно предложение „ЗДГС за жителите на Стара Загора - етап II” за обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк "МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и…

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции както следва:Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия за обекти…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали