Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда в УПИ ХІІ 1885 кв.16а гр.Стара Загора“ Решение 18/07/2018 , 16:35 Обявление 18/07/2018 , 16:35 Документация за участие 18/07/2018 ,…

Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда“ Решение 13/07/2018 , 17:35 Обявление 13/07/2018 , 17:35 Техническа спецификация 13/07/2018 , 17:35 Указания към участниците 13/07/2018 , 17:35 Методика за комплексна оценка 13/07/2018 , 17:35 Проект на договор 13/07/2018 , 17:35…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ“ Решение 06/07/2018, 11:35 Обявление 06/07/2018, 11:35 Документация за участие 06/07/2018, 11:35 Техническа спецификация 06/07/2018, 11:35 Проект на договор 06/07/2018, 11:35 Образци 06/07/2018,…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1,…

Извършване на СМР, доставка и монтаж на обзавеждане и техническо оборудване за обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строително - монтажни работи, доставка и монтаж на обзавеждане и техническо оборудване за обект: МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ" Решение 05/07/2018, 14:35 Обявление 05/07/2018, 14:35 Документация за участие 05/07/2018, 14:35 Техническа спецификация 05/07/2018, 14:35 Количествено-стойностни сметки 05/07/2018, 14:35 Образци…

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР…

Избор на изпълнител за застраховане на физически лица членове в доброволно формирование в Община Стара Загора – Застраховка „Злополука"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Избор на изпълнител за застраховане на физически лица членове в доброволно формирование в Община Стара Загора– Застраховка „Злополука" Решение  04/07/2018, 11:50 Обявление 04/07/2018, 11:50 Документация за участие 04/07/2018, 11:50 Образци на документи 04/07/2018, 11:50 Проект на договор 04/07/2018, 11:50 ЕЕДОП - в електронен вид 04/07/2018,…

Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора" Решение…

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения по 8 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“ ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“…

Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен" Решение  21/06/2018 , 14:07 Обявление  21/06/2018 , 14:07 Документация за участие  21/06/2018 , 14:07 Техническа спецификация  21/06/2018 , 14:07 ЕЕДОП - в електронен вид  21/06/2018 ,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали