Процедури по ЗОП след 15 април 2016


Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/" Решение  17/08/2018,  15:20  Обявление  17/08/2018,  15:20  Документация за участие  17/08/2018,  15:20  Техническа спецификация  17/08/2018, …

Ремонт на ДПЛПР „Св. Георги“ с. Лясково, общ. Стара Загора

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Ремонт на ДПЛПР „Св. Георги“ с. Лясково, общ. Стара Загора" Решение  10/08/2018, 17:09 Решение № 10-00-1420  28/09/2018 , 16:15 Доклад  28/09/2018 , 16:15   Договор № 1881  28/09/2018 , 16:15 Приложение - ценово предложение  28/09/2018 , 16:15 Приложение - техническо предложение  28/09/2018 , 16:15    

Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата-част 2“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Публичност и визуализация на проект „Най-доброто за децата-част 2“ по процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма “Региони в  растеж”2014-2020" Решение  09/08/2018 , 14:51 Обявление  09/08/2018 , 14:51 Документация за участие  09/08/2018 , 14:51 Техническа спецификация  09/08/2018 ,…

Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда Решение 03/08/2018, 16:51 Обявление 03/08/2018, 16:51 Указания за подготовка на офертата 03/08/2018, 16:51 Методика за комплексна оценка  03/08/2018, 16:51 Техническа спецификация  03/08/2018, 16:51 Проект на договор 03/08/2018, 16:51 Образци 03/08/2018, 16:51 Проект 03/08/2018,…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІІ-3326 детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора“ Решение  30/07/2018 , 16:00 Обявление …

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" по 11 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене" по 11 обособени позиции: Обособена позиция №1 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“ Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ…

Извършване на строително- монтажни работи за обект ДГ № 2 Зорница

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, кв. 7801 по плана на гр. Стара Загора“ Решение  30/07/2018 , 15:50 Обявление  30/07/2018 ,…

Доставка на МПС за нуждите на Община Стара Загора по 5 обособени позиции

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка  на МПС за нуждите на Община Стара Загора“ по 5 обособени позиции Обособена позиция 1 „Доставка на употребяван автобус за Дом на инвалида“ Обособена позиция 2 „Доставка на нов специализиран автобус за Дневен център“ Обособена позиция 3 „Доставка на употребяван товарен автомобил за…

Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа през 2018-2020 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2018 - 2020 год.“ Решение  27/07/2018 , 11:55 Обявление  27/07/2018 , 11:55 Документация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали