Процедури по ЗОП след 15 април 2016


ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНИ РАЙОНИ 210, 211, 212, 213 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЗАПАДНО ОТ КВ. „ТРИ ЧУЧУРА - ЮГ“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ Градоустройствена концепция и изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имоти от кадастрални райони 210, 211, 212, 213 в землището на гр.Стара Загора, западно от кв."Три чучура - юг"  Решение 15/10/2018, 13:52 Обявление 15/10/2018, 13:52  Техническо задание 15/10/2018, 13:52 …

Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покрива на промишлена сграда /гаражи/ с идентификатор 68850.513.564.3 в УПИ VII-общински, кв.133 по плана на гр.Стара Загора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  Извършване на строително-монтажни работи на обект - „Авариен текущ ремонт на покрива на промишлена сграда /гаражи/ с идентификатор 68850.513.564.3 в УПИ VII-общински, кв.133 по плана на гр.Стара Загора" Решение  04/10/2018, 12:12 Обявление 04/10/2018, 12:12 Документация за участие 04/10/2018, 12:12 Техническа спецификация 04/10/2018, 12:12 Количествено-стойностна сметка 04/10/2018, 12:12…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на 2 обекта

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на: Обект 1: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап  /I подетап/ Обект 2:  „Реконструкция…

Изместване на оптичен кабел и тръбна мрежа по бул. „Славянски“, собственост на „А1 България“ ЕАД

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Изместване на оптичен кабел и тръбна мрежа по бул. „Славянски“, собственост на „А1 България“ ЕАД" Решение  19/09/2018, 17:09

Инженеринг за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора, община Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 16:06 Обявление  17/09/2018 ,…

Инженеринг за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“, гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца  с увреждания и техните семейства, ЦСРИ…

Инженеринг за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Богомилово“ в УПИ V-444, кв. 14, с. Богомилово, общ. Стара Загора" Решение  17/09/2018 , 15:29 Обявление  17/09/2018 , 15:29 Документация…

Инженеринг за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“,  гр. Стара Загора в създаване на следните услуги – Дневен център за подкрепа на деца  с тежки множествени увреждания и техните семейства…

Доставка на тестени изделия за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ  "Доставка на тестени изделия за нуждите на общинско предприятие "Ученическо хранене"" Решение  17/09/2018 , 15:15 Обявление  17/09/2018 , 15:15 Документация за участие  17/09/2018 , 15:15 Техническа спецификация  17/09/2018 , 15:15 Проект на договор  17/09/2018 , 15:15 Образци на документи  17/09/2018 , 15:15 espd-request  17/09/2018 , 15:15 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали