Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ.

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

Оценяване съответствието на инвестиционния проект съгласно чл.142, ал.11 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за обект:  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора


Решение  08/08/2019 , 17:05

Обявление 08/08/2019 , 17:05

Документация за участие 08/08/2019 , 17:05

Техническа спецификация 08/08/2019 , 17:05

Образци на документи 08/08/2019 , 17:05

Проект на договор 08/08/2019 , 17:05

espd-request  08/08/2019 , 17:05

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Дата: 28/08/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/08/2019
Час: 14:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 19/09/2019, 14:15

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 08/10/2019, 17:15

Протокол за разглеждане на техническите предложения 08/10/2019, 17:15

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 08/10/2019, 17:15

Протокол за класиране на участниците 08/10/2019, 17:15

Решение за избор на изпълнител 08/10/2019, 17:15


Решение за прекратяване на процедурата 28/02/2020, 16:21

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали