Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА"

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА”


Решение  07/05/2019 , 16:12

Обявление  07/05/2019 , 16:12

Документация за участие  07/05/2019 , 16:12

Техническа спецификация  07/05/2019 , 16:12

Проект  07/05/2019 , 16:12

Проект - външна канализация  07/05/2019 , 16:12

Количествено - стойностна сметка  07/05/2019 , 16:12

Образци на документи  07/05/2019 , 16:12

Образец ЕЕДОП  07/05/2019 , 16:12

espd-request  07/05/2019 , 16:12

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/06/2019
Час: 11:00


Решение за одобряване на обявление за изменение 06/06/2019, 11:15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/06/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/06/2019
Час: 11:00


С настоящото Ви уведомявам за следното:

С решение № 10-00-1101/21.06.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора са променени: Срокът за получаване на оферти за участие вместо до 24.06.2019 г., 17:30 ч. до 01.07.2019 г., 17:30 ч. и условията за отваряне на офертите за участие вместо 25.06.2019 г., 11:00 ч. – 02.07.2019 г., 11:00 ч. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП.

Горепосоченото решение ще бъде публикувано в Профила на купувача след публикуването му в Агенция по обществени поръчки.

Решение за одобряване на обявление за изменение 24/06/2019, 15:45

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 01/07/2019
Час: 17:30

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/07/2019
Час: 11:00


Разяснение по процедурата 21/05/2019, 15:35

Разяснение по процедурата 23/05/2019, 15:11

Разяснение по процедурата 29/05/2019, 12:02

Разяснение по процедурата 31/05/2019, 15:47

Разяснение по процедурата  04/06/2019 , 17:20

Количествено - стойностна сметка - отстранени технически грешки  04/06/2019 , 17:23

Разяснение по процедурата 24/06/2019, 17:15


Съобщение за отваряне на ценови предложения 30/07/2019, 16:25

Доклад 08/08/2019 , 16:11

Протокол 1 08/08/2019 , 16:11

Протокол 2 08/08/2019 , 16:11

Протокол 3 08/08/2019 , 16:11

Решение № 10-00-1599  08/08/2019 , 16:11


Договор № 1980  17/10/2019 , 11:50

Приложение - ценово предложение 1 част  17/10/2019 , 11:50

Приложение - ценово предложение 2 част  17/10/2019 , 11:50

Приложение - техническо предложение 1 част  17/10/2019 , 11:50

Приложение - техническо предложение 2 част  17/10/2019 , 11:50

Линеен календарен график за изпълнение на дейностите 1 част  17/10/2019 , 11:50

Линеен календарен график за изпълнение на дейностите 2 част  17/10/2019 , 11:50

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали