Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“


Решение  17/08/2018,  11:20 

Обявление  17/08/2018,  11:20 

Документация за участие  17/08/2018,  11:20 

Техническа спецификация  17/08/2018,  11:20

Количествено-стойностна сметка  17/08/2018,  11:20

Образци на документи  17/08/2018,  11:20

Мултифункционална зала проекти  17/08/2018,  11:20 

espd-request  17/08/2018, 11:20

Разяснения по процедурата  29/08/2018,  16:55

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/09/2018
Час: 17:30


УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/09/2018
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 02/10/2018, 16:55

Съобщение за отваряне на ценовите предложения  10/10/2018, 16:00

Протокол за разглеждане на техническите предложения 23/10/2018, 15:10

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 23/10/2018, 15:10

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 23/10/2018, 15:10

Решение за избор на изпълнител 23/10/2018, 15:10

 

Договор № 2258  22/01/2019 , 10:36

Приложение - ценово предложение  22/01/2019 , 10:36

Приложение - техническо предложение 1 част  22/01/2019 , 10:36

Приложение - техническо предложение 2 част  22/01/2019 , 10:36

Приложение - техническо предложение 3 част  22/01/2019 , 10:36

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали