Извършване на СМР за обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради в сгради за социални жилища

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатори 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2, в сгради за социални жилища,  УПИ XX-3910, кв. 527a по плана на гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ №26"


Решение 25/10/2018, 15:10

Обявление 25/10/2018, 15:10

Документация за участие 25/10/2018, 15:10

Техническа спецификация 25/10/2018, 15:10

Количествено-стойностна сметка 25/10/2018, 15:10

Разрешение за строеж 25/10/2018, 15:10

Образци на документи 25/10/2018, 15:10

Проект 25/10/2018, 15:10

espd-request 25/10/2018, 15:10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/11/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/11/2018
Час: 11:00


Разяснение на процедурата 13/11/2018, 17:13

Разяснение по процедурата  16/11/2018 , 17:12


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 30/11/2018, 12:14

Съобщение за отваряне на ценови оферти  10/01/2019 , 13:50

Протокол за разглеждане на техническите предложения 14/02/2019, 16:18

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 14/02/2019, 16:18

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 14/02/2019, 16:18

Решение за избор на изпълнител 14/02/2019, 16:18

Съобщение до управителя на "С.И.С.М. - строй" ЕООД  27/02/2019 , 15:48

Договор № 796  28/05/2019 , 14:55

Договор за подизпълнение  28/05/2019 , 14:55

Приложение - ценово предложение и КСС  28/05/2019 , 14:55

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 14:55

Приложение към техническо предложение - документи доказващи съответствие  28/05/2019 , 14:55

Анализи ЕЛ  28/05/2019 , 14:55

Анализи ОВК  28/05/2019 , 14:55

Анализи АРХ, СК, ВиК, ОЗ  28/05/2019 , 14:55

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали