Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор по Оперативна програма „Добро управление”

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Изработване и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на ангажиментите за информация и публичност в рамките на договор  BG05SFOP001-4.004-0015-С01 / 14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление”, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ"


Решение  14/10/2019 , 17:16

Обявление  14/10/2019 , 17:16

Документация за участие  14/10/2019 , 17:16

Технически спецификации  14/10/2019 , 17:16

Проект на договор  14/10/2019 , 17:16

Образци на документи  14/10/2019 , 17:16

espd-request  14/10/2019 , 17:16

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/11/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/11/2019
Час: 11:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 12/11/2019, 15:56

Съобщение за отваряне на ценови предложения 19/11/2019, 15:07

Протокол за разглеждане на техническите предложения 02/12/2019, 16:25

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 02/12/2019, 16:25

Решение за избор на изпълнител 02/12/2019, 16:25

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали