Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите на СУ Иван Вазов

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и  упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр. Стара Загора“


Решение 20/08/2018, 17:15

Обявление 20/08/2018, 17:15

Документация за участие 21/08/2018, 10:50

Техническа спецификация 21/08/2018, 10:50

Проект на договор 21/08/2018, 10:50

Образци 21/08/2018, 10:50

espd-request 21/08/2018, 10:50

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/09/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/09/2018
Час: 11:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 19/10/2018, 15:58 

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  01/10/2018, 15:46

Протокол № 2  29/10/2018 , 14:54

Протокол № 3  29/10/2018 , 14:54

 

Доклад

Доклад  29/10/2018 , 14:54

 

Решение

Решение № 10-00-1900  29/10/2018 , 14:54

 

Договор

Договор № 2307  23/01/2019 , 10:40

Приложение - ценово предложение  23/01/2019 , 10:40

Приложение - техническо предложение  23/01/2019 , 10:40

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали