Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература, игри, учебни пособия и помагала и други във връзка с изпълнението на проект "Вълшебна класна стая" по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане и консумативи за принтери във връзка с изпълнението на проект: „Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж по обособени позиции

Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала и консумативи за принтери“
Обособена позиция 2 „Доставка на спортни пособия“
Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане"

Решение 221.95 KB 05/12/2016, 15:37 

Обявление 346.2 KB 05/12/2016, 15:37

Документация за участие 684.47 KB 05/12/2016, 15:37

Техническа спецификация 367.31 KB 05/12/2016, 15:37

Проект на договор - Обособена позиция 1 500.46 KB 05/12/2016, 15:37

Проект на договор - Обособена позиция 2 474.93 KB 05/12/2016, 15:37

Проект на договор - Обособена позиция 3 476.59 KB 05/12/2016, 15:37

Образци на документи 147.17 KB 05/12/2016, 15:37

 

Разяснения по процедурата 144.13 KB 21/12/2016, 16:06

Съобщение за отваряне на ценови оферти 119.53 KB 12/01/2017, 16:05


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/01/2017
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 127.31 KB 28/02/2017, 12:11

Протокол № 2 141.39 KB 28/02/2017, 12:11

Протокол № 3 145.29 KB 28/02/2017, 12:11

 

Доклад

Доклад 189.97 KB 28/02/2017, 12:11

 

Решение

Решение № 10-00-283 136.37 KB 28/02/2017, 12:11

 

ДОГОВОР

Договор № 493 - Обособена позиция 1 11.28 MB 04/05/2017, 17:14

Договор № 494 - Обособена позиция 2 9.31 MB 04/05/2017, 17:14

Договор № 495 - Обособена позиция 3 9.99 MB 04/05/2017, 17:14

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали