Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по пет ОП

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“  по пет обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на помощни средства за деца с увреждания.

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане.

Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на домакински електроуреди.

Обособена позиция 5: Доставка на спални комплекти, олекотени завивки, възглавници, одеяла, покривало за легло, хавлии.


Решение 17/01/2019, 16:42

Обявление  17/01/2019, 16:42

Документация за участие  17/01/2019, 16:42

Техническа спецификация  17/01/2019, 16:42

Проект на договор - Обособени позиции № 1, 2 , 3 и 4  17/01/2019, 16:42

Проект на договор - Обособена позиция № 5  17/01/2019, 16:42

Образци на документи  17/01/2019, 16:42

Образец на ЕЕДОП  17/01/2019, 16:42

espd-request  17/01/2019, 16:42

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/02/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/02/2019
Час: 11:00


Решение за прекратяване на процедурата по Обособена позиция № 3  11/02/2019 , 15:59

Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП  12/03/2019 , 14:50

Съобщение за отваряне на ценови предложения  08/05/2019 ,  16:44

Протокол за разглеждане на техническите предложения 29/05/2019, 08:45

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 29/05/2019, 08:45

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП  29/05/2019, 08:45

Решение за избор на изпълнител 29/05/2019, 08:45


Договори

обособена позиция № 1

обособена позиция № 2

обособена позиция № 4

обособена позиция № 5

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали