Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."
 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 01/09/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 01/09/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/09/2015
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 180.75 KB 23/09/2015, 16:15

Протокол № 2 169.43 KB 23/09/2015, 16:15

Протокол № 3 177.34 KB 23/09/2015, 16:15

  

Решение 

Решение № 10-00-2019 278.53 KB 23/09/2015, 16:15

 

Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

Информация за върнати гаранции 137.57 KB 16/10/2015, 16:28 

 

Обособена позиция 1

Договор № 2418 1.76 MB 20/10/2015, 17:09

Приложение № 1 2.62 MB 20/10/2015, 17:09

Приложение № 2 134 MB 20/10/2015, 17:14

Приложение № 3 2.22 MB 20/10/2015, 17:09

Приложение № 4 116.75 KB 20/10/2015, 17:09

Приложение № 5 104.86 KB 20/10/2015, 17:09

Приложение № 6 502.24 KB 20/10/2015, 17:09

Приложение № 7 168.05 KB 20/10/2015, 17:09

 

 Обособена позиция 3

Договор № 2402 1.59 MB 20/10/2015, 17:23

Приложение № 1 2.62 MB 20/10/2015, 17:23,

Приложение № 2 149 MB 20/10/2015, 17:23

Приложение № 3 1.09 MB 20/10/2015, 17:23

Приложение № 4 82.69 KB 20/10/2015, 17:23

Приложение № 5 108.48 KB 20/10/2015, 17:23

Приложение № 6 115.71 KB 20/10/2015, 17:23

Приложение № 7 67.51 KB 20/10/2015, 17:23

 

 Обособена позиция 4

Договор № 2450 1.68 MB 20/10/2015, 17:37

Приложение № 1 2.62 MB 20/10/2015, 17:37

Приложение № 2 153 MB 20/10/2015, 17:40

Приложение № 4 112.2 KB 20/10/2015, 17:37

Приложение № 5 256.8 KB 20/10/2015, 17:37

Приложение № 6 191.44 KB 20/10/2015, 17:37

Приложение № 7 67.29 KB 20/10/2015, 17:37

 

 Обособена позиция 5

Договор № 2443 1.67 MB 20/10/2015, 17:40

Приложение № 1 2.62 MB 20/10/2015, 17:40

Приложение № 2 211 MB 20/10/2015, 17:40

Приложение № 3 3.33 MB 20/10/2015, 17:40

Приложение № 4 121.51 KB 20/10/2015, 17:41

Приложение № 5 101.75 KB 20/10/2015, 17:41

Приложение № 6 83.25 KB 20/10/2015, 17:42

Приложение № 7 370.84 KB 20/10/2015, 17:42

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали