Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство кв."Три чучура-юг"

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство Кв."Три чучура-юг", между БЛ.55.102 и 103, /ДО ВЕЦ/- УПИ І За комплексно жил.стр-во, кв.519а,УПИ За комплексно жил. стр-во и подз. Гаражи кв.520а в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."
 
 
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 
 
   РЕШЕНИЕ

 

ДОГОВОР

Договор № 2404 1.59 MB 26/10/2015, 16:51

Приложение № 1 и № 2 7.69 MB 26/10/2015, 16:51

Приложение списък на експертите 2.82 MB 26/10/2015, 16:51

Приложение застраховка професионална отговорност 1.27 MB 26/10/2015, 16:51

Приложение лиценз 1.12 MB 26/10/2015, 16:51

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали