Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство кв. „Казански"

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Междублоково пространство кв. „Казански", между бл.14, 17 и 22 – УПИ I жил.стр-во, КОО и ППГ, кв.329 в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."
 
 
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 
 
  РЕШЕНИЕ

 

 

ДОГОВОР

Договор № 2403 1.58 MB 26/10/2015, 17:11

Приложение 1 и 2 26/10/2015, 17:11

Приложение списък експерти 2.77 MB 26/10/2015, 17:11

Приложение професионална застраховка 1.3 MB 26/10/2015, 17:11

Приложение лиценз 1.1 MB 26/10/2015, 17:11

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали