Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обекти - междублокови пространства

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
  „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" на обекти:
1. „Междублоково пространство ул."Цар Симеон Велики"№288 и бул."Никола Петков"49 - УПИ Iжил.строителство, трафопост и хидрофор, кв.455 б /източна част/„
2: „Междублоково пространство Кв."Три чучура-юг", между БЛ.55.102 и 103, /ДО ВЕЦ/- УПИ І За комплексно жил.стр-во, кв.519а,УПИ За комплексно жил. стр-во и подз. Гаражи кв.520а"
3: „Междублоково пространство Кв."Три чучура-север"- между БЛ.74,79 и 67- УПИ І КОО и гаражи, кв. 605; Междублоково пространство Кв."Три чучура-север"- Над Партийната школа, между бл.73, 80, 60- УПИ ІІ КОО и гаражи, кв.610"
4: „Междублоково пространство Ул."Стефан Тошев", северозападно от Горско управление /Пионерите/- УПИ I жилищно строителство, подземни гаражи и надземни гаражи, кв.655 и прилежаща улица; Междублоково пространство Ул."12-ти пехотен полк", южно от Бл.4- УПИ I жилищно стр-во и подзем.гаражи, кв.247"
5: „Междублоково пространство Ул."Хан Аспарух"- Малък Военен терен- УПИ Iжилищно строителство, кв.245 и УПИ IV жилищно строителство, кв.246; Междублоково пространство между ул."Августа Траяна", ул."М-р Т.Кавалджиев", ул."Боруйград" и ул."Света Троица", - УПИ I-3001, кв.9901"
6: „Извършване на строително ремонтни работи на обект Междублоков пространство зад комплекс „Орбита"-УПИ II, кв.10, гр. Стара Загора по част „Паркоустройство и благоустройство".
7: „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Облагородяване и озеленяване на разделителната ивица по бул. „Патриарх Евтимий ", в участъка от „Бисер олива "до разклона за гр. Раднево в кв. „Кольо Ганчев "-булевард „Патриарх Евтимий "в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127 г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 3010а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210-ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301"
8: „Извършване на строително ремонтни работи на обект №23: Междублоково пространство кв. „Казански", между бл.14, 17 и 22 – УПИ I жил.стр-во, КОО и ППГ, кв.329"
9: „Извършване на строително ремонтни работи на обект: Междублоково пространство в квартал „Зора", ул. „Волна песен"№1 и улица „Единство"№25-УПИ VIII жил. стр-во, КОО и трафопост, кв.4; Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ V-418, кв.39 по плана на гр. Стара Загора; Благоустрояване на междублоково пространство в кв.3901 по плана на гр. Стара Загора"
 
 
  
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  
  
 
  
 
  
 РЕШЕНИЕ
  
  
 
  
 
  
 ДОГОВОР
  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали