Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора""

Размер на шрифта: A A A

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.", по обособена позиция №1 "Улица и междублоково пространство -Улица „Света Троица" от осова точка (ОТ) 40 до ОТ 1211 (между кв.39 и кв.3901); Улица от осова точка (ОТ) 24 до ОТ 23 (между кв.39 и кв.3901); Междублоково пространство- УПИ VI-421, кв.39; /МЕЖДУ УЛ. ГЕН. ГУРКО, УЛ. ХР.БОТЕВ, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ/ Междублоково пространство между
бул."Славянски", ул."Хаджи Димитър Асенов", ул." Бяло море" и ул."Цар Иван Асен II"- УПИ IV за озеленяване, кв.186 и прилежащи улици /БЯЛО МОРЕ/"

 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали