Строителни и монтажни работи в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1:„Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. по шест обособени позиции"
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/09/2015
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/09/2015
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/09/2015
Час: 11:00

Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 184.88 KB 11/09/2015, 16:35

Протокол № 2 231.02 KB 25/09/2015, 17:10

Протокол № 3 195.76 KB 25/09/2015, 17:10

 

 РЕШЕНИЕ

Решение за прекратяване на процедурата по ОП 5 142.42 KB 15/09/2015, 17:38

Решение № 10-00-2070 299.58 KB 25/09/2015, 17:10

 

 Обособена позиция 1

Договор № 2419 2.18 MB 20/10/2015, 16:02

Приложение № 1 924.86 KB 20/10/2015, 16:02

Приложение № 2 222 MB 20/10/2015, 16:04

Приложение № 3 11.9 MB 20/10/2015, 16:05

Приложение № 4 2.43 MB 20/10/2015, 16:02

 

 Обособена позиция 2

Договор № 2493 2.15 MB 20/10/2015, 16:13

Приложение № 1 924.86 KB 20/10/2015, 16:13

Приложение № 2 29.7 MB 20/10/2015, 16:14

Приложение № 3 6.26 MB 20/10/2015, 16:14

Приложение № 4 3.27 MB 20/10/2015, 16:15

 

  Обособена позиция 3

Договор № 2492 2.22 MB 20/10/2015, 16:28

Приложение № 1 924.86 KB 20/10/2015, 16:28

Приложение № 2 388 MB 20/10/2015, 16:29

Приложение № 3 5.85 MB 20/10/2015, 16:28

Приложение № 4 3.07 MB 20/10/2015, 16:28

 

  Обособена позиция 4

Договор № 2494 2.18 MB 20/10/2015, 16:36

Приложение № 1 924.86 KB 20/10/2015, 16:36

Приложение № 2 167 MB 20/10/2015, 16:39

Приложение № 3 6.78 MB 20/10/2015, 16:37

Приложение № 4 2.72 MB 20/10/2015, 16:36

 

   Обособена позиция 6

Договор № 2495 2.2 MB 20/10/2015, 16:54

Приложение № 1 924.86 KB 20/10/2015, 16:54

Приложение № 2 206 MB 20/10/2015, 16:56

Приложение № 3 6.7 MB 20/10/2015, 16:57

Приложение № 4 9.16 MB 20/10/2015, 16:57

 

  Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка

Информация за върнати гаранции 136.43 KB 23/10/2015, 09:31

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали