Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Ремонт на санитарни възли, покрив на тяло А и физкултурен салон, СОУ „Иван Вазов", гр.Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Ремонт на санитарни възли, покрив на тяло А и физкултурен салон, СОУ „Иван Вазов", гр.Стара Загора     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата:…

Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К.Ганчев-Запад" по ул."Копринка", ул."Тракийка", ул."Славей" и ул."Цанко Церковски", гр.Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К.Ганчев-Запад" по ул."Копринка", ул."Тракийка", ул."Славей" и ул."Цанко Церковски", гр.Стара Загора"      СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 17/06/2015Час:…

Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, с. Богомилово във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, построена по индустриален способ, с адрес с. Богомилово,…

Разработване на пакет документи и формуляр за кандидатстване за финансиране

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен…

"Извършване на строително-монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително - монтажни работи - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти" по обособени позиции:  Обособена позиция № 1 –…

Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора""

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ "Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен…

Организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

  О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - бенефициент по Проект „Красива България"…

Извършване на строително ремонтни работи в ОДЗ №34 „Райна Княгиня"-кв.426а УПИ II детско заведение, гр.Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително ремонтни работи в ОДЗ №34 „Райна Княгиня"-кв.426а УПИ II детско заведение, гр.Стара Загора" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 27/05/2015Час: 15:00…

Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ №13 „Пролет" кв. 64, УПИ III детска градина, гр. Стара Загора

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително ремонтни работи в ЦДГ №13 „Пролет" кв. 64, УПИ III детска градина, гр. Стара Загора"       СРОК…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали