Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по…

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора"     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 25/09/2015Час: 15:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора"     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 25/09/2015Час:…

Упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция на горски път в гори с висока степен на риска от пожари, попадащи в имот № 000342, землище на с. Люляк"

    РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   "Упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция на горски път в гори с висока степен на риска от пожари, попадащи…

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора"     СРОК ЗА…

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

    РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда…

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ   „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти:1. "Извършване на строително - монтажни работи на обект ОУ„Георги Райчев"…

Строителни и монтажни работи в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по шест обособени позиции

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали