Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Доставка хранителни продукти за нуждите на общинските заведения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка хранителни продукти за нуждите на общинските заведения" По обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №2 "ПИЛЕШКО МЕСО И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №3 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ" Обособена позиция №4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ" Обособена…

Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдената общинска транспортна схема, квота на Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдената общинска транспортна схема, квота на Община Стара Загора" Документация за участие  Образци на документи Заявление за закупуване на документация    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ Дата: 29/09/2014 Час: 15:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ…

Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, получени в резултат от ПРОЕКТ BG161PO001/5-02/2012"„Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, които ще бъдат получени в резултат от ПРОЕКТ BG161PO001/5-02/2012"„Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора по оперативната програма „Регионално развитие" за периода 2014-2020 г.", финансиран по…

Доставка на 14 нови тролейбуса по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на 14 нови тролейбуса по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма "Регионално развитие"…

Охрана на приблизително 3618 дка. земи и гори общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Охрана на приблизително 3618 дка. земи и гори общинска собственост"  Документация за участие  Образци на документи Заявление за закупуване на документация   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ Дата: 04/09/2014 Час: 16:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Дата: 04/09/2014 Час: 16:00 УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ…

Упражняване на строителен надзор на строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул.”Цар Симеон Велики” и западно от ул.”Одринска епопея” - гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор на строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул.”Цар Симеон Велики” и западно от ул.”Одринска епопея” - гр. Стара Загора"  Документация за участие  Образци на документи Заявление за закупуване на документация     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали