Процедури по ЗОП до 15 април 2016


Разработване и отпечатване на информационен бюлетин и изработване и доставка на рекламни материали във връзка с изпълнение на дейността по информация и публичност, брандиране на офиса на Областен информационен център Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Разработване и отпечатване на информационен бюлетин и изработване и доставка на рекламни материали във връзка с изпълнение на дейността по информация и публичност, брандиране на офиса на Областен информационен център Стара Загора и изработване и монтаж на табела, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00010-C0001, по проект „Изграждане на областен…

Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука" Документация за участие  Образци на документи Заявление за закупуване на документация   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ Дата: 27/11/2014 Час: 15:00 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Дата: 27/11/2014 Час: 15:00 УСЛОВИЯ…

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора" Документация за участие  Образци на документи Проект на договор Маршрутни разписания Републиканска транспортна схема Маршрутни разписания Областна транспортна схема Заявление за закупуване на…

Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1:„Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4:„Подобряване на физическата среда…

Избор на изпълнител за предоставяне на транспортна услуга от гр. Стара Загора до гр. София и обратно при гостуване на чуждестранни младежи и други гости "по проект №BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Ст. Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за предоставяне на транспортна услуга от гр. Стара Загора до гр. София и обратно при гостуване на чуждестранни младежи и други гости " по проект № BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара…

Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство"  Документация за участие  Образци на документи СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Избор на изпълнител за информация и публичност на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за информация и публичност на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14" Документация за…

Упражняване на строителен надзор на обект: „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Упражняване на строителен надзор на обект: „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"  Документация за участие  Образци на документи Заявление за закупуване на документация  …

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали